Back

ⓘ Siā-hoē-chú-gī-chiá ..




                                               

Helen Keller

Helen Adams Keller, chhut-miâ ê Bí-kok chok-ka, ián-káng-ka kiam ūn-tōng-chiá. I chū sè-hàn tō chheⁿ-mê koh chhàu-hīⁿ. Keller chhut-seⁿ tī Alabama-chiu, Tuscumbia. I 19 goe̍h tōa ê sî-chūn hoat-sio, chū án-ne sit-khì khòaⁿ kap thiaⁿ ê lêng-le̍k. Che tùi i kap i ê pē-bó lâi kóng sī chiâⁿ tōa ê táⁿ-kek. Kiám-chhái in-ūi án-ne, i ná tōa-hàn hêng-ûi-siōng soah jú hoan. Keller chá-kî chham-ka Bí-kok Siā-hōe-tóng, chi-chhî kang-lâng ūn-tōng. I tī 1912 nî ka-ji̍p Sè-kài Kang-gia̍p Kang-lâng Industrial Workers of the World, IWW, 1916 nî kàu 1918 nî chi-kan ūi in siá kó. I kám-kak kok-hōe lō͘-sòaⁿ ...

                                               

Bertrand Russell

Tē 3 tāi Russell Pek-chiok Bertrand Arthur William Russell, Liân-ha̍p Ông-kok tiat-ha̍k-ka, lô-chek-ha̍k-ka, sò͘-ha̍k-ka, chok-ka. I gia̍h-sò͘ chē, chin chē bô siâng-khoán ê gī-tê lóng bat phêng-lūn--koè, mā mî-noā chò tiat-ha̍k ê tāi-chiòng-hoà khang-khoè. I toè Hoâ-cho̍k ka-cho̍k ê thoân-thóng chhap chèng-tī sū-bū, chi̍t-sì-lâng to sī hoán-tùi chiàn-cheng ê ūn-tōng-chiá, pau-koat hoán-tùi hu̍t-chú bú-khì, hoán-tùi Bí-kok phah Oa̍t-lâm. I hoán-tùi tè-kok-chú-gī, chàn-sêng kok-chè chū-iû bō͘-e̍k. Kàu kah boán-liân to iáu ū lâng chun-kèng i sī sè-kài ū miâ-siaⁿ ê tì-sek-hūn-chú. Tī 1950 nî ...

                                               

H. G. Wells

Herbert George Wells, Eng-tē chok-ka, siōng chhut-miâ ê chok-phín sī i ê kho-ha̍k siáu-soat, chhiūⁿ kóng Sî-kan Ki-khì, Sè-kài Chi-kan ê Chiàn-cheng, Khoàⁿ Bē Tio̍h ê Lâng, Moreau I-su ê Tó. I ê gia̍h-sò͘ chē, siáu-soat kap hui-siáu-soat lóng ū, kî-tiong pau-koat chē-chē khoán-sek ê chok-phín, chhiūⁿ kóng tn̂g-phiⁿ siáu-soat, le̍k-sú, siā-hoē phêng-lūn. I mā sī 1 ê kóng ti̍t-oē ê siā-hoē-chú-gī-chiá. Boé-kî ná chē chèng-tī-te̍k, kà-sī-te̍k ê chok-phín, chóng--sī khah bô chá-kî--ê hiah sî-kiâⁿ.

Albert Einstein
                                               

Albert Einstein

Albert Einstein he̍k-chiá A-ní-pek-te̍k Ài-in-su-thán sī Tek-kok chhut-sì ê lí-lūn bu̍t-lí-ha̍k-ka. I siāng chhut-miâ--ê sī i thê-chhut ê siong-tùi-sèng lí-lūn, te̍k-pia̍t sī chit-liōng/lêng-goân ê tùi-èng E = m c 2 {\displaystyle E=mc^{2}}. I the̍h tio̍h 1921 nî ê Nobel Bu̍t-lí-ha̍k Chióng.

George Bernard Shaw
                                               

George Bernard Shaw

George Bernard Shaw, Éire chok-ka, i ê hì-ke̍k chhiau-koè 60 chhut, phêng-lūn pau-hâm im-ga̍k, bí-su̍t, bûn-ha̍k. 1925 nî siū pan Nobel Bûn-ha̍k Chióng, 1938 nî Oscar Chióng. I kiông-lia̍t chú-tiuⁿ siā-hoē-chú-gī, cha-bó͘-koân, sò͘-si̍t-chú-gī, kìm-chiú, mā phoe-phêng chè-tō͘-hoà ê kàu-io̍k.

                                               

So͘ Khèng-lê

So͘ Khèng-lê sī Tâi-oân Tâi-pak chhut-sì ê chèng-tī kap siā-hoē ūn-tōng-chiá. I tī 1947 nî 228 Sū-kiāⁿ hoat-seng ê sî-chūn bat kap chhù-lāi-lâng cháu-siám Tiong-kok Siōng-hái, āu-lâi koh tńg Tâi-oân, bat chò koè Bí-lē-tó Cha̍p-chì ê pian-chip. I tī 2004 nî 10 goe̍h 19 ji̍t tī Tiong-kok Pak-kiaⁿ koè-sin.