Back

ⓘ Thài-khong ..
                                               

Thài-khong

Thài-khong sī ú-tiū tiong thian-thé tāi-khì-chân goā-kháu ê khong-kan. Tī thài-khong tiong chú-iàu chûn-chāi ê mi̍h-kiāⁿ ê kē-bi̍t-tō͘ ê lia̍p-chú iû-kî sī chúi-sò͘ kap helium ê tiān-lî-thé.

                                               

Apollo kè-ōe

Apollo kè-ōe sī Bí-kok NASA ūi tio̍h sàng jîn-lūi khì go̍eh-kiû, jî-chhiáⁿ chò gián-kiù ê thài-khong hui-hêng kè-ōe, tī 1961 nî chì 1975 nî kî-kan si̍t-si. Saturn V kap Saturn IB sī kè-ōe só͘ sú-iōng ê hóe-chìⁿ. Kè-ōe tang-tiong lóng-chóng ū 6 pái ê go̍eh-kiû chiūⁿ-lio̍k. Thâu chi̍t pái sī 1969 nî ê Apollo 11, Neil Armstrong sī tāi-seng khiā chiūⁿ go̍eh-kiû ê thài-khong-jîn; siōng-bóe chi̍t pái ê chiūⁿ-lio̍k sī 1972 nî ê Apollo 17. Ùi Apollo 1 ê chhì-giām sū-kò͘ lāi-bīn, Gus Grissom, Ed White kap Roger Chaffee hi-seng liáu sèⁿ-miā.

                                               

Boeing X-37

Boeing X-37, mā hō chò Kúi-tō Chhì-giām Ūn-su-khì, sī chi̍t khoán têng-ho̍k-sèng sú-iōng ê bûn-jîn thài-khong-chûn. I lī-ēng hoat-siā-khì sàng ji̍p thài-khong, liáu-āu í thài-khong hui-ki ê hêng-sek tó-tóng Tē-kî tāi-khì-chân.

                                               

New Horizons

New Horizons sī Bí-kok NASA ê thài-khong thàm-chhâ-ki, New Frontiers kè-ōe ê chi̍t pō͘-hūn. Thàm-châ-ki sī Johns Hopkins Tāi-ha̍k Èng-iōng Bu̍t-lí Si̍t-giām-sek kap Sai-lâm Ián-kiù-só͘ chè-chō, chú-iàu ê jīm-bū sī tiāu-cha Mê-ông-chheⁿ. New Horizons tī 2006 nî 1 goe̍h 19 tùi Tē-kiû chhut-hoat, 6 goe̍h 13 keng-kòe sió-he̍k-chheⁿ 132524 APL, 2007 nî 1 goe̍h 28 keng-kòe Bo̍k-chheⁿ liáu-āu chìn-ji̍p "khùn-bîn", 2015 nî 7 goe̍h 14 óa-kīn Mê-ông-chheⁿ.

                                               

Blue Origin

Blue Origin, LLC sī Bí-kok ê su-jîn chhut-pún hâng-thài chè-chō-siong kiam thai-khong hui-hêng ho̍k-bū kong-si, chóng-siā tī Washington ê Kent. In sī 2000 nî Jeff Bezos khai-ki--ê, choan-bûn leh hoat-tián li-piān su-jîn chiūⁿ thài-khong ê ki-su̍t, kiam phòe-ha̍p kàng-kē chia ki-su̍t ê sêng-pún kap ka-thiam ún-sūn-sèng.

Chiūⁿ-lio̍k-ki
                                               

Chiūⁿ-lio̍k-ki

Chiūⁿ-lio̍k-ki sī chi̍t khoán thài-khong-ki, choan-bûn siat-kè beh chhāi tī thian-thé ê piáu-bīn. Chiàu lí-sióng chiūⁿ-lio̍k-ki sī ài kiâⁿ nńg chiūⁿ-lio̍k ê hong-sek, kàu-ūi liáu-āu koh ē-tàng pó-chhî ūn-choán.

James Webb Thài-khong Tiàu-kiàⁿ
                                               

James Webb Thài-khong Tiàu-kiàⁿ

James Webb Thài-khong Tiàu-kiàⁿ sī NASA tī chi̍t hāng thài-khong tiàu-kiàⁿ kè-ōe. Pún kè-ōe ê hoat-siā sî-kan chē kái iân-tî, chiàu 2013 nî chó-iū ê chu-liāu sī tēng 2019 nî 10 goe̍h chhut-hoat.

Kúi-tō-ki
                                               

Kúi-tō-ki

Kúi-tō-ki sī chi̍t lūi thài-khong-chûn, hông sàng kòe bó͘ lia̍p he̍k-chheⁿ hū-kīn, se̍h hit lia̍p he̍k-chheⁿ tńg-se̍h, siu-chi̍p kho-ha̍k tiāu-cha chu-liāu.

Seng-chè mûi-chit
                                               

Seng-chè mûi-chit

Seng-chè mûi-chit sī seng-thé chi kan ê khì-thé kiam tîn-ai lia̍p-chú, chûn-chāi tī chhiūⁿ Hô-khe á-ne ê gîn-hô-hē lāi-bīn.

Sputnik 1
                                               

Sputnik 1

Sputnik 1 sī thâu-ê chìn-ji̍p Tē-kiû kúi-tō ê jîn-kang oē-chheⁿ, sio̍k Soviet Liân-ha̍p só͘-iú, hoat-siā ê sî-kan sī 1957 nî 10 goe̍h 4 ji̍t; kàu 1958 nî 1 goe̍h 4 ji̍t ê sî-chūn hùi-khì sio-tiāu.

Stanford torus
                                               

Stanford torus

Stanford torus sī chi̍t khoán khong-sióng ê khoân-hêng thài-khong khiā-khí si-siat, sī NASA tī 1975 nî tiām Stanford Tāi-ha̍k chò ê gián-kiù siat-sióng.

Thài-khong Sî-tāi
                                               

Thài-khong Sî-tāi

Thài-khong Sî-tāi sī lâng hiòng thài-khong ê khai-hoat khai-sí liáu-āu le̍k-sú sî-kî ê chi̍t khoán kóng-hoat. Chit chūn tōa-kok chi kan chhut-hiān Thài-khong Kèng-cheng, hoat-tián thài-khong kè-ōe, bûn-hòa hong-bīn mā chin siū thài-khong ê tāi-chì éng-hióng. 1957 nî So͘-liân hoat-siā Sputnik ōe-chheⁿ, ē-tàng sǹg sī pún sî-tāi khai-sí ê chi̍t khoán tāi-piáu sū-kiāⁿ.

Thàm-chhâ-chhia
                                               

Thàm-chhâ-chhia

Thàm-chhâ-chhia sī chi̍t khoán thài-khong thàm-chhâ ūn-su-khì, siat-kè beh tī he̍k-chheⁿ ia̍h kî-tha seng-thé ê piáu-bīn kiâⁿ-sóa. Ū-ê thàm-chhâ-chhia thang chài-lâng, ia̍h ū-ê sī oân-choân he̍k-chiá pō͘-hūn chū-tōng ê robot.