Back

ⓘ Chit-gia̍p ..
                                               

Ián-oân

Ián-oân ia̍h hì-kioh, sī tī hì-kio̍k lāi piáu-ián, chiâⁿ chò lāi-té ê kak-sek ê lâng. Ián-goân piáu-hiān ê bú-tāi ū tiān-iáⁿ, tiān-sī, ke̍k-tiûⁿ ia̍h kóng-pò téng-téng.

                                               

Iáⁿ-chok-ka

Iáⁿ-chok-ka, chiàu hun-iá mā ū kóng pian-kio̍k ia̍h kha-pún-ka, sī siá iáⁿ-hì hì-bûn ê chok-ka, tiō sī choan-bûn ūi chhan-chhiūⁿ tiān-iáⁿ, tiān-sī chiat-bo̍k, tiān-náu iû-hì téng khoán tōa-chong mûi-thé siá hì-bûn.

                                               

Kang-lâng

Kang-lâng sī chiông-sū bó͘ chióng chit-gia̍p ê lô-tōng-chiá. Kang-lâng it-poaⁿ kóng ê sī tī kang-gia̍p seng-sán léng-he̍k óa-khò chhut-bē lô-tōng-la̍t lâi chhú-tit pò-siû ê lâng, thong-siông sī "thé-la̍t lô-tōng-chiá". Kang-lâng it-poaⁿ chí tī kang-tiûⁿ tiong seng-sán ê lâng, tû-liáu kang-tiûⁿ ê koán-lí-chiá í-gōa, lóng sī kang-lâng. Tī chi̍t-kóa kok-ka, kang-lâng ū-sî-chūn m̄-nā sī chí tī kang-tiûⁿ lāi chiông-sū seng-sán kang-chok ê lâng, mā chí tī siā-hōe ho̍k-bū hâng-gia̍p kang-chok ê lâng, chhin-chhiūⁿ ho̍k-bū-oân, chúi-tiān-kang, siau-siū-oân téng tī siāng chiân-sòaⁿ kang-chok ê jîn-o ...

                                               

Khan-hō͘-sū

Khan-hō͘-sū, it-poaⁿ hō-chò hō͘-sū, sī keng-kòe hō͘-lí pôe-hùn ki-kò͘ ê hùn-liān, khó-chhì thong-kòe, pēng-chhiáⁿ niá-ū chip-chiàu ê jîn-sū. Khan-hō͘-sū chip-hêng chiàu-hō͘ ê só͘-chāi pēng bô it-tēng tī pēⁿ-īⁿ, in-ê kang-chok hoān-ûi chin tōa, pau-hâm chín-só͘, ōe-seng-só͘, ha̍k-hāu, kang-tiûⁿ, sīm-chì sī khiā-ke kap siā-khu téng-téng. Lí-lūn-siōng, bô-lūn cha-po͘ ia̍h-sī cha-bó͘ lóng ē-sái chông-sū khan-hō͘ jîn-oân ê kang-chok, put-kò sit-chiān oa̍h-tāng tiong bêng-hián sī cha-bó͘ khan-hō͘ khah chē. Khan-hō͘-sū hū-chek chiàu-kò͘ phoà-pēⁿ, siū-siong ê hoān-chiá ê an-choân, kiān-khong kap ō ...

                                               

Kiám-chhat-koaⁿ

Kiám-chhat-koaⁿ sī chú-tō hêng-sū tui-sò͘ ê chi̍t chióng hoat-lu̍t-ka. tī chi̍t-koá hoat-lu̍t chè-tō͘ lāi, kiám-chhat-koaⁿ mā sī kong-chiòng lī-ek kap kok-ka lī-ek ê tāi-piáu-jîn.

                                               

Ku-lí

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ chí chi̍t khoán lô͘-kang, iú-koan Tâi-oân Kong-sī--ê iáⁿ-chi̍p, chhiáⁿ-khoàⁿ Ku-lí iáⁿ-chi̍p Ku-lí iah-sī kho͘-lo̍h, sī 19 sè-kí kàu 20 sè-kí, ìn-tō͘ iah-sī tiong-kok lâi--ê lô͘-kang, thong-siông chò cho͘-tāng--ê khang-khòe, pí-jû bé-thâu poaⁿ-ūn-kang téng.

                                               

Tāi-su

Tāi-su sī chi̍t khoán choan-bûn siū lâng úi-thok pān hêng-chèng ia̍h hoat-lu̍t chhiú-sio̍k, koh ū chhù-lí siong-koan ê bûn-su sū-bū ê khang-khòe kap sū-gia̍p. Tī Tâi-oân, kin-á-ji̍t só͘ kóng ê tāi-sú chú-iàu sī chí choan-bûn teh chhù-lí put-tōng-sán sū-bū ê choan-gia̍p-chiá, ia̍h chio̍h sī tong-tē hoat-lu̍t siōng ê tē-chèng-sū 地政士. Lēng-gōa chhan-chhiūⁿ chhù-lí kong-si teng-kì téng khoán chhiú-sio̍k ê lâng mā ū khó-lêng hong kiò chò tāi-su.

Tiâu-chiú-sai
                                               

Tiâu-chiú-sai

Tiâu-chiú-sai sī chi̍t chióng tī chiú-pa lāi-bīn choan-bûn hū-chek tiâu-chè ke-bóe-chiú ê chit-gia̍p. Pō͘-hūn ê tiâu-chiú-sai koh ē piáu-ián hoe-sek tiâu-chiú lâi gû-lo̍k tiàm-lāi ê lâng-kheh.

Tô͘-su-koán-oân
                                               

Tô͘-su-koán-oân

Tô͘-su-koán-oân, kó͘-chá kóng su-su, sī koán-lí tô͘-su-koán, bûn-khò͘, chhè-pâng ê jîn-oân. Chit khoán khang-khòe kiò chò tô͘-su-koán-ha̍k, nā chò chi̍t khoán ha̍k-būn lâi kóng, i-ê choan-ka ia̍h kiò tô͘-su-koán-ha̍k-chiá.