Back

ⓘ Sèng-pia̍t, chiàu seng-bu̍t-ha̍k ì-gī, sī kun-kù seⁿ-thòaⁿ kong-lêng kiam siong-koan ê ûi-thoân téng seng-lí chha-pia̍t, tùi seng-bu̍t kò-thé só͘ chò ê khu-hun. ..
                                               

Copt jī-bó

Copt jī-bó sī iōng-lâi kì-lo̍k Aiki̍p Copt-gí ê lī-bó. Lī-hîng guân-tsū Hilia̍p lī-bó kah sè-sio̍k-thé lī-bó. Copt lībó sī tē-it tsióng kì-lo̍k Aiki̍p-gí ê lī-bó kiat-kòo ê bûn-lī. M̄-kū bô kāng-khuán Copt-gí ê hong-giân kah tshì hong-gên, in-ê su-siá hē-thóng sī tshái-iōng bô kāng-khuán ê Copt lī-bó.

Sèng-pia̍t
                                     

ⓘ Sèng-pia̍t

Sèng-pia̍t, chiàu seng-bu̍t-ha̍k ì-gī, sī kun-kù seⁿ-thòaⁿ kong-lêng kiam siong-koan ê ûi-thoân téng seng-lí chha-pia̍t, tùi seng-bu̍t kò-thé só͘ chò ê khu-hun. Nā thó-lūn tio̍h lâng, sèng-pia̍t mā koan-hē tio̍h kò-thé pún-sin sim-lí ì-sek, kap siā-hōe hong-bīn ê jīn-sek. Lâng ê sèng-pia̍t ki-pún ê hun-iá sī lâm-sèng kap lú-sèng; tī chi̍t kóa bûn-hòa lāi-bīn, ū siā-hōe siōng kong-jīn bô sǹg chia nn̄g khoán ê kûn-thé.

                                     

1. Sèng-pia̍t ê siā-hōe lí-lūn

1970 nî-tāi chó-iū khai-sí liû-hêng ê chi̍t thò lú-sèng-chú-gī lí-lūn, khu-pia̍t liáu "seng-bu̍t-tek" kap "siā-hōe-tek" ê sèng-pia̍t; chiàu chi̍t khoán lí-lō͘, thang tī Eng-gí lāi-bīn pun chò seng-bu̍t-ha̍k he̍k-chiá kóng seng-lí ê sex seng-lí sèng-pia̍t, kiam kóng sī siā-hōe kò͘-tio̍k social construct ê gender siā-hoē sèng-pia̍t, tī hiān-chāi ê siā-hōe kho-ha̍k chin chia̍p chhái-ēng chit khoán jīn-sek.

                                               

Tâi-oân ê tông-sèng hun-in

Tâi-oân ê tông-sèng hun-in hoat-chè-hoà ê thó-lūn kap ūn-tōng tāi-iok tī 2000 nî-tāi chó-iū iû Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tē-it pái chip-chèng kap Sèng-pia̍t Pêng-téng Kàu-io̍k Hoat seng-hāu liáu-āu khai-sí. Kàu-taⁿ ûi-chí, Tâi-oân chèng-hú iáu-bōe sêng-jīn tông-sèng hun-in ê hoat-lu̍t tē-ūi. Put-kò, ùi 2015 nî khí, 6 ê ti̍t-hat-chhī hām Sin-tek-koān, Chiang-hoà-koān, Gî-lân-koān, Ka-gī-chhī, Ka-gī-koān ê tē-hng chèng-hú í-keng lio̍k-sio̍k khai-hòng siū-lí "tông-sèng phoāⁿ-lī" ê hō͘-chèng chù-kì.

Te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu (Tiong-hôa Bîn-kok)
                                               

Te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu (Tiong-hôa Bîn-kok)

Te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu, kán-chheng te̍k-khu ia̍h-sī te̍k-pia̍t-khu, sī Tiong-hôa Bîn-kok bat chûn-chāi ê tē-it kip hêng-chèng-khu, iû Hêng-chèng-īⁿ ti̍t-hat, thong-siông chò-ûi hêng-chèng-khu ī-pī kái-chè chêng ê kòe-tō͘-sèng tan-ūi.

X jiám-sek-thé
                                               

X jiám-sek-thé

X jiám-sek-thé sī pō͘-hūn tōng-bu̍t the̍h-lâi koat-tēng sèng-pia̍t ê kî-tiong chi̍t tiâu jiám-sek-thé, sio̍k-î sèng-jiám-sek-thé. Tī chèng-siông ê jîn-lūi thé-sè-pau lāi, lóng ū chi̍t tùi sèng-jiám-sek-thé, cha-bó͘ sī nn̄g tiâu X jiám-sek-thé, cha-po͘ sī X kap Y jiám-sek-thé kok chi̍t tiâu.