Back

ⓘ Chū-jiân. Kóng-gī lâi kóng, chū-jiân sī ú-tiū ê choân-pō, sī bu̍t-chit sè-kài ê it-chhè, pau-koah só -ū ê mi̍h kap lêng-goân. Chū-jiân ê tēng-gī tòe sî-tāi teh ..
Chū-jiân
                                     

ⓘ Chū-jiân

Kóng-gī lâi kóng, chū-jiân sī ú-tiū ê choân-pō, sī bu̍t-chit sè-kài ê it-chhè, pau-koah só -ū ê mi̍h kap lêng-goân. Chū-jiân ê tēng-gī tòe sî-tāi teh piàn, jī-chhiáⁿ chhiâng-chāi hō lâng the̍h lâi hām kî-thaⁿ ê kài-liām sio pí-phēng, khó-pí kóng jîn-ûi, chhiau-chū-jiân. 1 chióng khah e̍h ê tēng-gī chiong lâng ê chò-ûi pâi-tû tī chū-jiân í-gōa, he̍k-chiá kóng lâng pēng m̄-sī chū-jiân-kài ê 1 hūn-chú. Lâng iōng kho-ki chè-chō a̍h-sī kái-piàn--kòe ê mi̍h tiāⁿ-tiāⁿ hō lâng kóng sī jîn-chō--ê, m̄-sī thian-jiân --ê. Chit-khóan pí-tùi tit-tio̍h ê tēng-gī to-siáu ū tō-tek-siōng ê ì-gī, pí-lūn kóng "chū-jiân--ê tiāⁿ-tio̍h sī hó", "tio̍h sūn-kî-chū-jiân".

Chū-jiân chit-ê koan-liām mā iōng tī biô-siá tōng-bu̍t, mi̍h-kiāⁿ ê hêng-ûi chit hong-bīn. 1 ê tōng-bu̍t ê hêng-ûi nā bô ûi-hoán i ê pún-sèng, chit khoán hêng-ûi tō ū lâng hō-chò sī chū-jiân--ê. Koh, 1-ê hòa-ha̍k goân-sò nā-chún seⁿ-sêng chûn-chāi tī sè-kan, tō ē-sái hō-chò chū-jiân--ê; nā kan-taⁿ si̍t-giām-sek lāi ū tè chhōe, tō hō-chò jîn-chō--ê.

Bu̍t-chit sè-kài chū-jiân-kài sī chū-jiân kho-ha̍k gián-kiù ê tùi-siōng. Che pau-koah ú-tiū-ha̍k kàu bî-lia̍p-á bu̍t-lí-ha̍k. Seng-bu̍t-ha̍k, seng-thài-ha̍k téng-téng tùi bu̍t-chit ê kak-tō gián-kiù sèⁿ-miā ê it-chhè, pau-koah jîn-lūi. Kî-thaⁿ ê ha̍k-būn gián-kiù "chū-jiân chu-goân" kap chū-jiân sū-kiāⁿ khì-siōng-ha̍k, tē-lí-ha̍k téng-téng.

Chū-jiân hoat-hóe
                                               

Chū-jiân hoat-hóe

Chū-jiân hoat-hóe, iā hō-chò chū-jiân, sī khó-jiân bu̍t-chit tī bô gōa-pō͘ hóe-chheⁿ ia̍h-sī hóe-sái téng-téng hòe-goân chò-iōng ê chōng-hóng hā, in-ūi siū-jia̍t ia̍h-sī chū-sin hoat-jia̍t lâi chō-sêng chū-jiân ê jiân-sio. Bu̍t-chit ê un-tō͘ nā chhiau-kòe hoat-hóe-tiám, chiū chin ū khó-lêng chū-jiân hoat-hóe.

Khe-thâu Chū-jiân Kàu-io̍k Hn̂g-khu
                                               

Khe-thâu Chū-jiân Kàu-io̍k Hn̂g-khu

Khe-thâu Chū-jiân Kàu-io̍k Hn̂g-khu sī ūi-tī Tâi-oân Lâm-tâu-koān Lo̍k-kok-hiong ê Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k ê si̍t-giām-lîm, chiân-sin sī Khe-thâu Sim-lîm Iû-lo̍k-khu.

                                               

Chhia-pôaⁿ-chhun

Chhia-poâⁿ -chhun sī Hok-kiàn-séng Lêng-tek-chhī Chiu-lêng-koān Âm-chhun-tīn ê chi̍t-ê hêng-chèng-chhun. Chú-iàu sī sìⁿ N̂g ê lâng ê chū-ku-chhun. Té-kha ū Chiūⁿ-chhia-pôaⁿ kah Ē-chhia-pôaⁿ nn̄g-ê chū-jiân-chhun.