Back

ⓘ Kòe-sin nî put-bêng ..
                                               

Bêng Hūi-chong

Bêng Hūi-chong sī Tiong-kok Bêng-tiâu ê tē-2 tāi hông-tè, Thài-chó͘ Chu Gôan-chiong ê tióng-sun, Ì-bûn Thài-chú ê tióng-lâm; pún-miâ Chu Ún-bûn. Hūi-chong ê nî-hō sī Kiàn-bûn, só͘-í iā hō-chòe Kiàn-bûn-tè ; biō-hō Hūi-chong, sè-hō Jiōng-hông-tè. Hūi-chong chāi-ūi kî-kan si̍t-hêng Kiàn-bûn kái-chè, in-chhú ín-khí tio̍h Iàn-ông Chu Tī hoat-tōng Chēng-lān chèng-piàn, kong-chiàm Lâm-kiaⁿ Èng-thian-hú, Hūi-chong chiông-chhú hē-lo̍h put-bêng.

                                               

Batboricha

Krom Luang Batboricha, pún-miâ Son, sī Siam-lô Thonburi Ông-kok ê chi̍t ê ông-hiō. I sī Taksin ê ke-āu, mā sī Inthraphithak ê lāu-bú.

                                               

Khun Phiphit Wathi

Khun Phiphit Wathi, ia̍h Luang Phiphit, Phraya Phiphit, Phraya Rachasethi Chin, sī Siam-lô Thonburi Ông-kok ê chi̍t ê chiong-kun. Pún-miâ Chiam เจียม, sī chi̍t ê Tiô-chiu-lâng, i ê Tiong-kok miâ-jī kiò chò Tang Lieng ตังเลี้ยง ia̍h Tân Liân 陳聯. 1771 nî, Taksin chiàm-niá Hà Tiên, jīm-bēng i chò Hà Tiên ê chóng-tok. 1773 nî, Taksin chiong Hà Tiên hêng hō͘ Bo̍h Sū-lîn, i tńg kàu Siam-lô.

                                               

Kiû-hêng-ông

Kiû-hêng-ông sī Kim-koan Ka-iâ ê tē-10 tāi kok-ông. Tī i chāi-ūi kî-kan, Sin-lô ê Hoat-heng-ông ji̍p-chhim Ka-iâ, Kiû-hêng-ông lo̍h-bóe soán-te̍k hiòng Sin-lô tâu-hâng.

                                               

Lîm Ko͘-niû

Lîm Ko͘-niû, pún-miâ Lîm Kim-liân, sī Bêng-tiâu hái-chha̍t Lîm Tō-khiân ê a-moē. I tī Kńg-tang Tiô-chiu chhut-sì. Kin-á-ji̍t Thài-kok ê Pattani ū khí biō kì-liām i.

                                               

Toān Chèng-giâm

Toān Chèng-giâm, he̍k-chiá Toān Hô-ū, sī Tāi-lí-kok ê tē-16 tāi hông-tè, 1108 nî kàu 1147 nî chē-ūi. Sē-hō Soan-jîn Hông-tè, biō-hō Jîn-chong.

Tiuⁿ Sam-hong
                                               

Tiuⁿ Sam-hong

Tiuⁿ Sam-hong, pún-miâ Choân-it, sī Tiong-kok Goân-tiâu kàu Bêng-tiâu chi-kan ê chi̍t ê tō-sū. I toà Bú-tong-san hia, sī thài-ke̍k-kûn ê hoat-bêng-chiá.

                                               

Yong Saetae

Yong Saetae Tiong-kok miâ-jī Tēⁿ Iông, pún-miâ Tēⁿ Ta̍t, sī Siam-lô ê chi̍t ê chèng-tī jîn-bu̍t. I sī Taksin ê lāu-pē. Tēⁿ Ta̍t sī Tiô-chiu-lâng, chhut-sì tī Tiong-kok Kńg-tang ê Têng-hái. I hō͘ hiong-chhin kiò chò Pháiⁿ-kiáⁿ Ta̍t 歹囝達. Chha-put-to tī Eng-chèng nî-kan i lâi kàu Siam-lô, chò liāu Ayutthaya Ông-kok siu-soè ê koaⁿ-liâu.

                                               

Ông Kéng-hông

Ông Kéng-hông, koh kiò Ông Kùi-thong, Hok-kiàn Lêng-nâ chhut-sin, sī chi̍t ūi Bêng-tiâu ê thài-kàm, bat chò kòe Lâm-kiaⁿ siú-pī, iā bat chē pái chham Tēⁿ Hô niá chûn-tūi hā se-iûⁿ.

Ôta Goiti
                                               

Ôta Goiti

Ôta Goiti sī Ji̍t-pún ê koaⁿ-liâu, pat chò kòe chêng Tâi-oân Chóng-tok-hú kàu-io̍k-khò-tiúⁿ, Ko-hiông-chiu, Tâi-tiong-chiu ti-sū téng ūi.