Back

ⓘ Seⁿ-nî put-bêng ..
                                               

Koan Ú

Koan Ú, piáu-jī Hûn-tióng, sī Sam-kok sî-gî Sio̍k-hàn ê chiong-kun, hō͘ kin-á-ji̍t chin chē lâng kiò choè Koan Kong ia̍h-sī Bú-sèng. "Sam-kok-ián-gī" ū i kap Lâu Pī, Tiuⁿ Hui "Thô-hn̂g sam kiat-gī" 桃園三結義 ê kò͘-sū, kî-si̍t le̍k-sú leh bô chiah tāi-chì.

                                               

Lâm-oa̍t Iông-ông

Lâm-oa̍t Iông-ông, ia̍h sī kiò chò Su̍t-iông-ông he̍k-chiá Oē-iông-ông, pún-miâ Tiō Kiàn-tek, sī Lâm-oa̍t-kok ê tē 5 tāi kun-ông kah hông-tè, chêng 112 nî kàu chêng 111 nî chāi-ūi.

                                               

N̂g Tiong

N̂g Tiong, piáu-jī Hàn-seng, sī Tiong-kok Sam-kok sî-kî Sio̍k Hàn ê 1 ê chiong-kun. I kah Koan Ú, Tiuⁿ Hui, Tiō Hûn, Má Chhiau tâng-chê kiò choè "ngó͘-hó͘-chiòng".

                                               

Goân Lóng (An-tēng-ông)

Goân Lóng, Hô-lâm-kūn Lo̍k-iông-koān -lâng, tui-chun Gūi-kéng-bok-tè Thok-poa̍h Hóng Goân-sun, Chiong-bú-ông Goân Iông ê hāu-seⁿ, sī Tiong-kok Lâm-pak-tiâu sî-kî Pak Gūi ê tē-14-tāi kun-chú, kàu Āu-hòe-tè.

                                               

Iûⁿ Gī-cheng

Iûⁿ Gī-cheng sī Tāi-lí-kok ê tāi-sîn, tī 1080 nî thâi-sí hông-tè Toān Liâm-gī, chū-li̍p Kóng-an Hông-tè. 4 kò-goe̍h āu bia̍t-bông. Toān Siū-hui chiâⁿ-chò sin ê Tāi-lí hông-tè.

                                               

Inthraphithak

Chao Fa Krom Khun Inthraphithak, pún-miâ Chui, sī Thài-kok le̍k-sú lāi-bīn Thonburi Ông-kok ê chi̍t ê jī-ông,? nî kàu 1782 nî chāi-jīm.

                                               

Kuchlug

Kuchlug sī Se Liâu choè āu ê 1 ê hông-tè. I sī Bông-kó͘ Naiman kok-ông Dayang Khan ê kiáⁿ, kah Se Liâu hông-tè Ia-lu̍t Ti̍t-ló͘-kó͘ ê kiáⁿ-sài.

Kàu-hông Stephanus 2-sè
                                               

Kàu-hông Stephanus 2-sè

Stephanus 2-sè sī Lô-má Thian-chú-kàu ê chi̍t ê kàu-hông. I tī 752 nî 3 goe̍h 23 ji̍t tòng-soán, m̄-kò tī saⁿ kang í-āu koè-sin

                                               

Lâm-oa̍t Bêng-ông

Lâm-oa̍t Bêng-ông, pún-miâ Tiō Eng-chê, sī Lâm-oa̍t-kok ê tē 3 tāi kun-ông kah hông-tè, chêng 125 nî kàu chêng 113 nî chāi-ūi.

Lâm-oa̍t Bú-tè
                                               

Lâm-oa̍t Bú-tè

Tiō Tô sī Lâm-oa̍t-kok ê kiàn-kok kun-ông kah hông-tè, iáu-siū tn̂g-siū. Kòe-sin āu, sē-hō Lâm-oa̍t Bú-tè kah Lâm-oa̍t Bú-ông. Tiong-kok Chîn tiâu boán-liân, Tiō Tô tam-jīm Liông-chhoan koāiⁿ-lēng. Lâm-hái-kūn kūn-ut Jīm Hiau任囂 phòa-pīⁿ kòe-sin chêng, kā kūn-ut ê chit-bū kau-hō͘ Tiō Tô. Tiō Tô má-siōng kā Chîn tiâu Lâm-hái Kūn ê koaⁿ-goân lóng-chóng thâi-sí; chêng 203 nî, Lâm-oa̍t-kok chèng-sek kiàn-li̍p.

                                               

Mạc Hiàn-chong

Mạc Hiàn-chong pún-miâ Mạc Phúc Hải, sī Oa̍t-lâm Mạc Tiâu ê tē 3 tāi hông-tè, 1540 nî kàu 1546 nî chāi-ūi.

Mạc Soan-chong
                                               

Mạc Soan-chong

Mạc Soan-chong pún-miâ Mạc Phúc Nguyên, sī Oa̍t-lâm Mạc Tiâu ê tē 4 tāi hông-tè, 1546 nî kàu 1561 nî chāi-ūi.

Mạc Thài-chong
                                               

Mạc Thài-chong

Mạc Thài-chong pún-miâ Mạc Đăng Doanh, sī Oa̍t-lâm Mạc Tiâu ê tē 2 tāi hông-tè, 1529 nî kàu 1540 nî chāi-ūi.