Back

ⓘ Sèng-keng jîn-bu̍t ..
                                               

Abraham

Abraham chāi hàn-gí chú-iàu ū nn̄g-khóan chheng-ho͘, tī Ki-tok-kàu hō-chòe A-peh-lá-hán, tī I-su-lân-kàu hō-chòe Ī-poh-lá-him. I ê gôan-miâ hō-chòe Abram, ì-sù sī "ko-kùi ê hū-chhin". Abraham tī Iû-thài-kàu, Ki-tok-kàu, chham I-su-lân-kàu lóng-sī sian-ti, kun-kù Sèng-keng chham Quran ê kì-lio̍k, Iû-thài-kàu kap Ki-tok-kàu ê sian-chó͘ sī Isaac; I-su-lân-kàu ê sian-chó͘ sī Ishmael, nn̄g-ê lâng hun-pia̍t sī Abraham ê tōa-bó͘ kap sè-î seⁿ ê kiáⁿ.

                                               

Má-lī-a

Iú-koan kî-tha hō-chò "Má-lī-a" ê jîn-bu̍t, chhiáⁿ chham-khó Má-lī-a khu-pia̍t-ia̍h. Má-lī-a sī Sin-iok Sèng-keng só͘ kì Ia-so͘ ê lāu-bú. I mā ū chhan-chhiūⁿ Sèng-bú Má-lī-a téng kî-tha chheng-hō. Tī Sèng-keng lāi-bīn tùi i ê kì-su̍t bô chin chheng-chhó, chóng-kóng i sī Se-kok kap Ki-tok-kàu bûn-hòa ê tiōng-iàu sêng-hun.

                                               

Mô͘-se

Mô͘-se sī Hi-pek-lâi Sèng-keng só͘ kì ê chong-kàu léng-siù. I tī Ki-tok-kàu kap I-su-lân-kàu lóng sī sian-ti; tī Iû-thài-kàu kèng-ka sī siāng tiōng-iàu ê sian-ti Chiàu Chhut Ai-ki̍p Kì ê kì-chài, Mô͘-se sī ùi Ai-ki̍p chhut-sì ê Í-sek-lia̍t lâng, m̄-koh khí hō͘ Ai-ki̍p ông-ka khioh khì chhī. Mô͘-se āu-lâi siū tio̍h Iâ-hô-hoa Sîn ê khé-sī, chhoā-niá Í-sek-lia̍t lâng lî-khui Ai-ki̍p, tī koè-têng tiong tit tio̍h Cha̍p Kài. I tī khoàⁿ-kīⁿ Éng-sú ê thó͘-tē liáu-āu koè-sin, āu-âi sī Iok-su-a kè-sio̍k niá chhoā.

                                               

Pí-tek

Pí-tek, ia̍h Pek-to-lo̍k, sī Ia-so͘ ê tē-it tāi mn̂g-tô Cha̍p-jī Sù-tô͘ chi it, sī Ki-tok-kàu chá-kî ê kàu-hōe léng-tō-chiá. Hok-im-su chham Sù-tô͘ Hēng-toān ū kì-lo̍k i ê sū-chek. Lô-má Kàu-têng jīn-ûi Pí-tek sī tē-it ê kàu-hông.

                                               

Pó-lô

Paulos, Hàn-gí hō-chò Pó-lô ia̍h Pó-lo̍k, sī siāng kó͘-chá ê Ki-tok-kàu thôan-tō-jîn chi it. I goân-lâi ê mîa sī Sò-lô. Paulos tī Sió A-se-a, Hi-lia̍p, chham Italia thôan-tō, kiàn-li̍p kàu-hōe. I tī Tarsus chhut-sì, tī Lô-má kòe-sin, sī Thian-chú-kàu ê sèng-jîn. I chham koh só͘-chāi kàu-hōe ia̍h jîn-bu̍t lâi-óng ê phoe-sìn, siu-lo̍k tī Sin-iok Sèng-keng ê 13-ê phiⁿ-chiong; i ê sū-chek, hō͘ Loukas kì-lo̍k tī Sèng-keng ê Sú-tô͘ Hēng-tōan.

A-lûn
                                               

A-lûn

A-lûn sī Sèng-keng kap Kó͘-lân-keng só͘ kì ê jîn-bu̍t, i sī Mô͘-se ê hiaⁿ-ko, ū-sî mā hong kiò Lī-bī lâng A-lûn. I sī kó͘ Í-sek-lia̍t-lâng thâu-chi̍t-ê tāi chè-si.

Tāi-pi̍t
                                               

Tāi-pi̍t

Tāi-pi̍t sī kun-kù Kū-iok Sèng-keng kiam Tanakh lāi Sat-bó͘-jíⁿ-kì, Lia̍t-ông-kì kap Le̍k-tāi-chì só͘ kì Iû-tāi kok-ông, sī Í-sek-lia̍t-kok Sò-lô ê kè-sêng-jîn. I oa̍h tī chêng 1000 nî chó͘-iū, hong jīn-tēng sī Si-phian chi̍t kóa chok-phín ê chok-chiá.