Back

ⓘ Chèng-tī jîn-bu̍t sī kā chèng-tī tòng-chòe chit-gia̍p ê lâng. Tī hiān-kim ê bîn-chú chèng-thé lāi-bīn, chit-gia̍p ê chèng-tī jîn-bu̍t it-poaⁿ lóng ē keng-iû ka- ..
                                               

Chèng-kù

Kheh-koan-sèng: ū nn̄g chân hâm-gī, tē-it sī "tī ì-sek chi-goā, bô oá-khò chú-koan ì-sek lâi chûn-chāi", tē-jī sī "chiàu sū-si̍t pún-lâi ê bīn-bo̍k khó-chhat, bô ka-thiam kò-jîn phian-kiàn". Kheh-koan pēng bô tāi-piáu chin-si̍t, kheh-koan phian-tiōng chāi si̍t-chāi bu̍t-thé chèng-kù ê sio̍k-sèng, ah chin-si̍t phian-tiōng chāi giân-sû chèng-kù ê sio̍k-sèng. Kheh-koan pēng bô tāi-piáu pâi-thek chú-koan, tián-hêng ê chiū sī giân-sû chèng-kù, giân-sû chèng-kù kiông-tiāu ê sī chú-kheh-koan ê kiat-ha̍p.

                                               

1944 nî bûn-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1944 nî bûn-ha̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap bûn-ha̍k siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ, chok-phín kap jîn-bu̍t.

                                               

1938 nî bûn-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1938 nî bûn-ha̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap bûn-ha̍k siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ, chok-phín kap jîn-bu̍t.

                                               

1941 nî im-ga̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1941 nî im-ga̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê im-ga̍k siong-koan sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

Swathi Thirunal Rama Varma

Swathi Thirunal Rama Varma sī Travancore ê maharaja, chāi-ûi kî-kan sī 1813 nî 4 goe̍h 16 ji̍t kàu 1846 nî 12 goe̍h 27 ji̍t.

                                               

1860 nî im-ga̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1860 nî im-ga̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê im-ga̍k siong-koan sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

Chèng-tī jîn-bu̍t
                                     

ⓘ Chèng-tī jîn-bu̍t

Chèng-tī jîn-bu̍t sī kā chèng-tī tòng-chòe chit-gia̍p ê lâng. Tī hiān-kim ê bîn-chú chèng-thé lāi-bīn, chit-gia̍p ê chèng-tī jîn-bu̍t it-poaⁿ lóng ē keng-iû ka-ji̍p chèng-tóng kap chham-ú soán-kí, lâi cheng-chhú tī chèng-hú lāi-bīn tam-jīm chit-bū ê ki-hōe. Kóng-gī ê chèng-tī jîn-bu̍t pau-hâm kî-thaⁿ kok-chióng chèng-thé ê chèng-hú siú-náu, chèng-tóng kap kun-sū ê léng-siù téng-téng.

                                               

Chhiòng-hêng-ka

Chhiòng-hêng-ka sī tī Tiong-kok Chiàn-kok sî-tāi teh chiông-sū chèng-tī gōa-kau oa̍h-tāng ê phài-pia̍t; tī Pan Kò͘ siá ê Hàn-su Gē-bûn-chì lāi sī Kiú-liû chi-it. Chhiòng-hêng-ka koh ē-tàng hun chò ha̍p-chhiòng kap liân-hêng nn̄g ê phài-pia̍t. Ha̍p-chhiòng-phài ê tāi-piáu jîn-bu̍t ū Kong-sun Ián kap So͘ Chîn; liân-hêng-phài ê tāi-piáu jîn-bu̍t sī Tiuⁿ Gî.

                                               

1932 nî bûn-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1932 nî bûn-ha̍k léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap bûn-ha̍k siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ, chok-phín kap jîn-bu̍t.

Mark Rutte
                                               

Mark Rutte

Mark Rutte sī Hô-lân Chū-iû Bîn-chú Jîn-bîn Tóng ê chèng-tī jîn-bu̍t. Rutte chū 2010 nî 10 goe̍h 14 ji̍t khai-sí chhut-jīm Hô-lân Siú-siòng.

Rudolf Ludwig Karl Virchow
                                               

Rudolf Ludwig Karl Virchow

Rudolf Ludwig Karl Virchow sī tek-kok ê i-su, jîn-lūi-ha̍k-ka, pēⁿ-lí-ha̍k-ka, seng-bu̍t-ha̍k-ka, chok-ka, pian-chip kah chèng-tī-ka.