Back

ⓘ Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu sī Tâi-oân kéng-lāi í chū-jiân pó-io̍k ûi bo̍k-te̍k só͘ ōe-siat ê pó-hō͘-khu, hiān-kim lóng-chóng iû Tiong-hoâ Bîn-kok chè ..
Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu
                                     

ⓘ Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu

Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu sī Tâi-oân kéng-lāi í chū-jiân pó-io̍k ûi bo̍k-te̍k só͘ ōe-siat ê pó-hō͘-khu, hiān-kim lóng-chóng iû Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú li̍p-hoat siat-tì, ē-tàng khu-hun chò "kok-ka kong-hn̂g", "kok-ka chū-jiân kong-hn̂g", chū-jiân pó-liû-khu", "iá-seng tōng-bu̍t pó-hō͘-khu", "iá-seng tōng-bu̍t tiōng-iàu chhe-sek khoân-kéng" kap "chū-jiân pó-hō͘-khu" 6 ê lūi-hêng.

                                     

1. Pó-hō͘-khu ê chióng-lūi

kok-chióng pó-hō͘-khu sī i-chiàu bô-kāng hoat-lu̍t lâi-goân só͘ siat-li̍p ê:

 • "Chū-jiân pó-hō͘-khu" sī Lông-úi-hōe Lîm-bū-kio̍k chiàu Sim-lîm Hoat keng-êng koán-lí kok-iú lîm-tē ê su-iàu kap Chū-jiân Pó-hō͘ Khu Siat-tì Koán-lí Pān-hoat só͘ lâi ōe-siat.
 • "chū-jiân pó-liû-khu" sī lông-úi-hōe chiàu bûn-hoà chu-sán pó-chûn hoat só͘ ōe-tēng kong-kò.
 • "iá-seng tōng-bu̍t pó-hō͘-khu" kap "iá-seng tōng-bu̍t tiōng-iàu chhe-sek khoân-kéng" sī chiàu iá-seng tōng-bu̍t pó-io̍k hoat iû lông-úi-hōe ia̍h kok koān-chhī chèng-hú só͘ ōe-tēng kong-kò.
 • "kok-ka kong-hn̂g" kap "kok-ka chū-jiân kong-hn̂g" sī lōe-chèng-pō͘ êng-kiàn-sú chiàu kok-ka kong-hn̂g hoat só͘ ōe-tēng kong-kò, sī ūi-tio̍h beh pó-hō͘ kok-ka te̍k-iú ê chū-jiân hong-kéng, iá-seng-bu̍t kap sú-chek.
                                     

2. Lia̍t-toaⁿ

Chū-jiân Pó-liû-khu

 • Chhah-thiⁿ-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Tāi-bú Sū-gia̍p-khu Tâi-oân Sūi-hoe-sam Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Tāi-bú-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Pak-tâu-chio̍h Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Hah-phûn Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Lâm-ò Khoah-hio̍h Chhiū-nâ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Hiok-hái Koan-im-phīⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Tâi-tang Âng-hio̍h-chhun Tâi-tang Sō͘-thih Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Kiú-kiú-hong Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Oat-á-bóe Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Phêⁿ-ô͘ Hiân-bú-giâm Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Khún-teng Ko-ūi San-ô͘-chiau Chū-jiân Pó-liû-khu
 • A-lí-san Tâi-oân It-ia̍p-lân Chū-jiân Pó-liû-khu
 • O͘-soaⁿ-téng Nî-hóe-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Pêⁿ-nâ Tâi-oân Iû-sam Chū-jiân Pó-liû-khu
 • O͘-chio̍h-phīⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Chhut-hûn-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Koan-tāu Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Tām-chúi Âng-chhiū-nâ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Biâu-le̍k Sam-gī Hóe-iām-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Phêⁿ-ô͘ Lâm-hái Hiân-bú-giâm Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Oan-iuⁿ-ô͘ Chū-jiân Pó-liû-khu