Back

ⓘ Kok-tēng Chū-jiân Tē-kéng sī iû tiong-iong chú-koán ki-koan Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe àn-chiàu Bûn-hoà Chu-sán Pó-chûn Hoat sím-cha chí-tēng ê kū-iú p ..
                                     

ⓘ Kok-tēng Chū-jiân Tē-kéng

Kok-tēng Chū-jiân Tē-kéng sī iû tiong-iong chú-koán ki-koan Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe àn-chiàu Bûn-hoà Chu-sán Pó-chûn Hoat sím-cha chí-tēng ê kū-iú pó-io̍k chū-jiân kè-ta̍t ê chū-jiân khu-he̍k, tē-hêng, si̍t-bu̍t kap khòng-bu̍t. Àn-chiàu i-ê sèng-chit, khu-hun chò chū-jiân pó-liû-khu kap chū-jiân kì-liām-bu̍t ; chū-jiân kì-liām-bu̍t pau-hâm tin-kùi hi-iú ê si̍t-bu̍t kap khòng-bu̍t.

                                     

1. Kok-tēng chū-jiân pó-liû-khu

 • Lâm-ò Khoah-hio̍h Chhiū-nâ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • O͘-chio̍h-phīⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Tâi-tang Âng-hio̍h-chhun Tâi-tang Sō͘-thih Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Tāi-bú-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Tāi-bú Sū-gia̍p-khu Tâi-oân Sūi-hoe-sam Chū-jiân Pó-liû-khu
 • O͘-soaⁿ-téng Nî-hóe-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Phêⁿ-ô͘ Hiân-bú-giâm Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Khún-teng Ko-ūi San-ô͘-chiau Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Biâu-le̍k Sam-gī Hóe-iām-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Pêⁿ-nâ Tâi-oân Iû-sam Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Phêⁿ-ô͘ Lâm-hái Hiân-bú-giâm Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Oat-á-bóe Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Oan-iuⁿ-ô͘ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Hah-phûn Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Tām-chúi Âng-chhiū-nâ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Kiú-kiú-hong Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Hiok-hái Koan-im-phīⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Pak-tâu-chio̍h Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Koan-tāu Chū-jiân Pó-liû-khu
 • A-lí-san Tâi-oân It-ia̍p-lân Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Chhut-hûn-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu
 • Chhah-thiⁿ-soaⁿ Chū-jiân Pó-liû-khu