Back

ⓘ Hî-gia̍p-sú sī Tâi-oân hî-gia̍p sū-bū ê tiong-iong chú-koán ki-koan; tī 1984 nî sêng-li̍p, lē-sio̍k tī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Hêng-chèng-īⁿ Lông-úi-hōe. ..
                                               

Tâi-Ji̍t Hî-gia̍p Hia̍p-tēng

Tâi-Ji̍t Hî-gia̍p Hia̍p-tēng, chèng-sek miâ-chheng hō-chò A-tong Koan-hē Hia̍p-hōe ú Kong-ek Châi-thoân Hoat-jîn Kau-liû Hia̍p-hōe Hî-gia̍p Hia̍p-gī, sī Tâi-oân hām Ji̍t-pún tī 2013 nî 4 goe̍h 10 hō tī Tâi-pak-chhī ê Tâi-pak Pin-koán tiàu-khai tē-17 chhù Tâi-Ji̍t hî-gia̍p hōe-tâm liáu-āu só͘ chhiam-sú ê bûn-kiāⁿ, chiam-tùi siang-hong tī Tiò-hî-tâi lia̍t-sū chiu-ûi têng-thia̍p choan-sio̍k keng-chè hái-he̍k ê hî-gia̍p chok-gia̍p an-pâi ta̍t-sêng hia̍p-gī, pēng bô sia̍p-ki̍p siang-hong tùi chú-khoân ê chú-tiuⁿ. Chit hāng hia̍p-gī tī 5 goe̍h 10 hō seng-hāu. Tâi-oân hong-bīn, iû Gōa-kau-pō͘ só͘ ...

Hî-gia̍p-sú
                                     

ⓘ Hî-gia̍p-sú

Hî-gia̍p-sú sī Tâi-oân hî-gia̍p sū-bū ê tiong-iong chú-koán ki-koan; tī 1984 nî sêng-li̍p, lē-sio̍k tī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Hêng-chèng-īⁿ Lông-úi-hōe.