Back

ⓘ Kó͘-tāi jîn-bu̍t ..
                                               

Boudicca

Boudicca, iā ū siá Boudica, Ui-le̍k-sū-gí kóng Buddug, sī kó͘-chá Britain ê Celt pō͘-cho̍k Iceni ê lú-ông, goân-lâi mā sī Prasutagus ê ông-hō͘. Boudica tī 60 kàu 61 nî kan niá-chhōa liáu chi̍t kái tùi Lô-má Tè-kok ê hoán-khòng. I tè-bé chiàn-pāi liáu-āu bô lōa kú kòe-sin.

                                               

Dido

Dido sī kó͘-chá Carthage ê khai-ki ông-kun, iok-lio̍k seng-oa̍h tī Ch. 800 nî chêng-āu, i tāi-seng mā sī Phoenicia ê kong-chú Elissa. Koan-hē Carthage kiàn-li̍p ê kì-su̍t chin chē thoân-soat ê sêng-hun, chiàu kì-chài Dido goân-té sī tòa tī Cyprus--ê, tè-bé chhōa chi̍t tīn lâng lî-khui liáu-āu, tī Tē-tiong-hái tang-pō͘ iû-le̍k, chit chūn chiah hông se̍k-sāi chò Dido chit-ê miâ. Dido niá-chhōa ê thoân-thé tè-bé thêng tī Pak Hui-chiu ê chi̍t-ê poàn-tó, kiàn-li̍p khí si̍t-bîn-tē.