Back

ⓘ Seng-lí ..
                                               

Hêng-siau

Hêng-siau phó͘-thong sī kóng seng-lí-lâng kap siau-hùi-chiá kiàn-li̍p koan-hē ê kòe-têng. Hêng-siau mā kiam tùi chia tāi-chì ê gián-kiù kap koán-lí, chit pō͘-hūn thang hō chò hêng-siau-ha̍k.