Back

ⓘ Ha̍k-kho - 1772 nî kho-ha̍k, 1688 nî kho-ha̍k, 1905 nî kho-ha̍k, 2001 nî kho-ha̍k, 1885 nî kho-ha̍k, 1950 nî kho-ha̍k ..
                                               

1772 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1772 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1688 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1688 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1905 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1905 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

2001 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 2001 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1885 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1885 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1950 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1950 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.