Back

ⓘ Seng-oa̍h - Seng-oa̍h, Ji̍t-siông seng-oa̍h, Oa̍h-pán, Seng-thài-ha̍k, Seng-lí, Koh-oa̍h-cheh-tó, Koh-oa̍h-cheh, Bâi-kín, Chia̍h-chhài-chú-gī, LOHAS, Mō͘-hiám ..
                                               

Seng-oa̍h

Seng-oa̍h sī bu̍t-chit seng-oa̍h kap cheng-sîn seng-oa̍h ê chóng-chheng. Bu̍t-chit seng-oa̍h chiū sī lâng tī ji̍t-siông seng-oa̍h ê ki-pún su-iàu; ah cheng-sîn seng-oa̍h sī lâng teh tit-tio̍h bu̍t-chit seng-oa̍h liáu-āu, só͘ lâi tui-kiû ê lēng-goā ê cheng-sîn kià-thok. Bô-kāng ê lâng tùi seng-oa̍h ê ì-gī kap thāi-tō͘ iā ē chhut-hiān bô-kāng ê khoàⁿ-hoat, chhú-koat kò-jîn ê su-sióng kap chhù-bī.

                                               

Ji̍t-siông seng-oa̍h

Ji̍t-siông seng-oa̍h sī lâng ta̍k-kang teh chò ê tāi-chì. Ji̍t-siông seng-oa̍h sī siā-hōe-ha̍k, le̍k-sú-ha̍k, bûn-hoà jîn-lūi-ha̍k kap bîn-sio̍k-ha̍k téng ha̍k-kho teh gián-kiù ê kî-tiong chi̍t ê hun-chi. Tòe sî-tāi ê choàn-piàn, ji̍t-siông seng-oa̍h ê lōe-iông iā ē chhut-hiān chin toā ê piàn-hoà. Hiān-tāi ê seng-oa̍h tiong, ū chē-chē bô-kāng hêng-sek ê mûi-thé lâi thê-kiong kok-chióng chu-sìn, só͘-í lâng ē-sái chiàu kò-jîn ê bo̍k-tek lâi chò soán-te̍k; chhin-chhiūⁿ khoàⁿ tiān-sī, sú-iōng bāng-lō͘, siu-thiaⁿ hòng-sàng, tha̍k pò-choá téng-téng.

                                               

Oa̍h-pán

Oa̍h-pán, he̍k-chiá kong oa̍h-jī-pán, sī chi̍t khoán ìn-soat ê hêng-sek, lī-ēng ē-sái tín-tāng ê "jī", pí kò͘-tēng ê khek-pán kha hó oa̍h-iōng. Pâi-tēng oa̍h-pán ê khang-khoè kiò "pâi-jī". Só͘ chāi-iáⁿ siāng chá hong kì-lio̍k ê oa̍h-pán ki-su̍t sī Tiong-kok Sòng tāi ê Pit Seng 畢昇 tī 1040 nî chó-iū hoat-bêng; tī Tiâu-sián mā hoat-tián chhut kim-sio̍k oa̍h-pán. 1377 nî ê Ti̍t-chí Sim-thé Iāu-chiat 直指心體要節 sī hiān-chûn siāng kó͘ ê oa̍h-pán ìn-soat-phín. Tī 1450 nî chó-iū, Tek-kok ê Johannes Gutenberg hoat-bêng chhut sin ê oa̍h-pán ìn-soat ki-su̍t, i ēng iân, siah kap stibium chè-chō oa ...

                                               

Seng-thài-ha̍k

Seng-thài-ha̍k sī leh gián-kiù seng-thài-hē ê kho-ha̍k, khiā kóng oa̍h-mi̍h kap i khiā-khí ê chū-jiân khoân-kéng chái-iūⁿ hō͘-tōng. Khoân-kéng pau-hâm khiā toà kāng 1 ê seng-thài-hē, ū sìⁿ-miā ê chióng oa̍h-mi̍h kap bô-sìⁿ-miā ê pha̍k-ji̍t, khì-haū, tē-chit.

                                               

Seng-lí

Koan-hē seng-bu̍t kho-ha̍k ê chi̍t khoán, khòaⁿ seng-lí-ha̍k. Seng-lí sī ūi keng-kòe chè-chō ia̍h bé-bē châi-hòe ia̍h ho̍k-bū lâi thàn-chîⁿ he̍k-chiá sī seng-oa̍h ê oa̍h-tāng. Kán-tan lâi kóng to̍h sī kok khoán ūi lī-sûn só͘ chò ê oa̍h-tāng ia̍h khì-gia̍p. Seng-lí bô it-tēng ài sī kong-si ia̍h kî-tha beh kâng ê hêng-sek, chhiūⁿ Sony ia̍h kò-jîn ê lō͘-piⁿ táⁿ-á lóng sǹg sī seng-lí.

                                               

Koh-oa̍h-cheh-tó

Koh-oa̍h-cheh-tó, chāi-tē ê goân-chū-bîn kiò i chò Rapa Nui, sī 1-ê tī tang Thài-pêng-iûⁿ ê ko͘-tó, siāng kīn koh ū tòa lâng ê lio̍k-tē sī Pitcairn Kûn-tó, lī Lâm Bí-chiu tāi-lio̍k 3.515 km hn̄g. Che sī Polynesia lâng siāng tang ê si̍t-bîn-tē. Chèng-tī-siōng Rapa Nui sio̍k-î Chile, Se-pan-gâ miâ kiò-chò Isla de Pascua. Koh-oa̍h-cheh-tó ê kī-hêng chio̍h-tiau moai sè-kài chhut-miâ.

Koh-oa̍h-cheh
                                               

Koh-oa̍h-cheh

Koh-oa̍h-cheh sī Ki-tok-kàu-tô ê cheh-ji̍t. Kàu-tô tī ta̍k-nî 3 goe̍h a̍h-sī 4 goe̍h hit-chām-á khèng-chiok Iâ-so hông tèng si̍p-jī-kè liáu-āu koh-oa̍h ê kì-chài. Tōa-pō -hūn ê Ki-tok-kàu-tô siong-sìn chit-ê sîn-chek hoat-seng ê sî-kan tī kong-goân 30 nî kàu 33 nî chi-kan.

                                               

Bâi-kín

Bâi-kín sī tùi Ji̍t-gí ê "黴菌" lâi ê goā-lâi-gí, tû liáu chiàu-jī "bî-khún" ê ì-sù, mā hâm kok chióng tùi lâng iú hāi ê sè-khún, chin-khún, kap pēⁿ-to̍k téng bî-seng-bu̍t. Lán-lâng-oē kháu-gí kóng ‘ko͘’, chhin-chhiūⁿ kóng ‘seⁿ-ko͘’ ê ‘ko͘’.

Chia̍h-chhài-chú-gī
                                               

Chia̍h-chhài-chú-gī

Sò͘-si̍t, he̍k-chiá kóng chia̍h-chhài, sī chit khoán chia̍h-mi̍h ê hong-sek, chú-iàu bô chia̍h ba̍h-lūi, mā ū khó-lêng bô chia̍h kî-tha tōng-bu̍t sán-phín, pí-lūn ke-nn̄g kap gû-ni. Chia̍h sò͘-si̍t ê lí-ûi kap hêng-sek hun chin chē khoán, chi̍t pō͘-hūn ê Hu̍t-kàu chú-tiuⁿ chia̍h-chhài, kiam soàn-thâu téng hiam-liāu mā bô chia̍h. Kî-tha chong-kàu mā ū chi̍t kóa phài-pia̍t m̄ chia̍h ba̍h-lūi. Tû-liáu chong-kàu lí-iū, mā ū khoân-pó ia̍h ūi-seng téng goân-in.

                                               

LOHAS

LOHAS sī Eng-gí "Lifestyles Of Health And Sustainability" ê thâu-bûn-jī, ì-sù sī koan-sim kiān-khong kap Tē-kiû éng-sio̍k hoat-tián ê seng-oa̍h hêng-thài. Chù-sim kiān-khong kap khoân-kéng būn-tê ê lâng lóng ē-tit kóng sī teh koè LOHAS ê seng-oa̍h. LOHAS ê koan-liām hoat-tián siāng kín ê 2 ê kok-ka sī Ji̍t-pún kap Tâi-oân.

                                               

Mō͘-hiám

"Mō͘-hiám" mā ū "gûi-hiám ê hêng-tōng" ê ì-sù. Mō͘-hiám sī chi̍t khoán chhì-kek kiam te̍k-pia̍t ê keng-giām, tiāⁿ-tiāⁿ sī ū gûi-hiám-sèng ê tāi-chì, koh bô khak-tēng ê kiat-kó.

Sé-thâu-mo͘
                                               

Sé-thâu-mo͘

Sé-thâu-mo͘, mā kóng sé-thâu, sī kā thâu-mo͘ sé ho chheng-khì, ū-sî kiam chò bí-iông ê kang-hu. Choan-bûn ēng-lâi sé-thâu ê chheng-kiat-che sī siang-phú.