Back

ⓘ Siā-hōe - Siā-hōe, bîn-chú, Siā-hōe-chú-gī, chiâⁿ-chân, hok-lī, chèng-gī, Siā-hoē Tóng, Hoat-kok, khè-iok lí-lūn, Chhài-chhī-á, Khang-chhù chiàm-iōng, Pī-lān ..
                                               

Siā-hōe

Siā-hōe kho-ha̍k chiam-tùi siā-hōe ê tēng-gī pau-koah: Hō -siong oá-khò ê siā-lí. Hūn-chú chi-kan ê koan-hē bāng-lō. 1 tīn lâng chiâⁿ-chò ê poàⁿ kong-khai hē-thóng. Tī hē-thóng--ni̍h ê hūn-chú chú-iàu hām kî-thaⁿ ê hūn-chú hō -tōng. Siong-koan ê bûn-chiuⁿ: Siā-hoē-ha̍k Siā-hōe-chú-gī

                                               

Siā-hōe bîn-chú

Siā-hōe bîn-chú sī chū 19 sè-kí bóe-kî kap 20 sè-kí chho͘-kî khai-sí chhut-hiān ê chi̍t chióng chèng-tī ê ì-sek hêng-thài. Siā-hōe bîn-chú sī chiông Marx-chú-gī hun-lî chhut-lâi ê chōe-chōe hun-chi chi-it. Siā-hōe bîn-chú chú-tiuⁿ thàu-kòe bîn-chú lâi chìn-hêng piàn-kek, kiàn-li̍p chi̍t ê hōng-hêng Siā-hōe-chú-gī ê siā-hōe.

                                               

Siā-hōe-chú-gī

Siā-hōe-chú-gī sī chi̍t-khóan siā-hoē-keng-chòe-ha̍k su-sióng, chú-tiuⁿ châi-sán ê hun-phòe kap ki-hōe èng-kai iû kûn-thé lâi kiōng-tông khòng-chè.

                                               

Siā-hōe chiâⁿ-chân

Siā-hōe chiâⁿ-chân sī chi̍t hāng siā-hōe-ha̍k ê khài-liām, ēng lâi gián-kiù siā-hōe-siōng kai-chân-sèng ê téng-kip, ē-té ê tan-goân ē-tàng kiò chò sī chi̍t chân. Siā-hōe chiâⁿ-chân lāi-bīn ū pau-koat siā-hōe kai-kip, chit-gia̍p kûn-thé, cho̍k-hē kiam chéng-cho̍k hun-lūi téng khoán ê hun-iá. Hiān-tāi Se-iûⁿ khoán ê chiâⁿ-chân hē-thóng sǹg sī khai-hòng-sek--ê, siā-hōe î-tōng social mobility sī phó͘-phiàn--ê. Lēng-gōa mā ū chhiūⁿ Ìn-tō͘-kàu caste hē-thóng khah giâm-keh ê hêng-sek. It-poaⁿ tùi chiâⁿ-chân ê gián-kiù sī khó-lū pau-koat chhiūⁿ chèng-tī éng-hióng, tong-khoân authority in-sò͘; he̍k ...

                                               

Siā-hōe hok-lī

Siā-hōe hok-lī sī chi̍t chióng chha-pia̍t thāi-gū, tùi bó͘ chi̍t-koá lâng, te̍k-pia̍t sī chèng-hú hiòng jio̍k-sè thoân-thé ia̍h-sī keng-chè ū khùn-lân ê lâng thê-kiong, lâi khak-pó in-ê seng-oa̍h sò͘-chit, seng-chûn kap hoat-tián ki-hōe téng-téng chhò͘-si, tùi siā-hōe chéng-thé iú-lī. Sè-kài Jîn-koân Soan-giân chú-tiuⁿ: "lâng-lâng seⁿ lâi chū-iû, tī chun-giâm kap koân-le̍k siōng it-lu̍t pêng-téng." Chá-kî ê siā-hōe hok-lī koan-liām chú-iàu goân-chū chû-siān kiù-chè ê cheng-sîn. Hiān-tāi ê siā-hōe hok-lī thong-siông pau-koat bián-hùi kàu-io̍k, i-liâu, chū-ok pó-chiòng, siā-hōe pó-chiòng tén ...

                                               

Siā-hōe chèng-gī

Siā-hōe chèng-gī chú-tiuⁿ chi̍t ê siā-hōe lāi-pō͘ ài hû-ha̍p hun-tam chek-jīm, an-pâi siā-hōe tē-ūi kap hun-phòe chu-goân téng-téng ê chèng-gī.

Siā-hoē Tóng (Hoat-kok)
                                               

Siā-hoē Tóng (Hoat-kok)

Siā-hōe Tóng sī Hoat-kok chú-iàu ê chèng-tóng chi it, mā-sī Hoat-kok siōng-tōa ê chi̍t-ê chó-phài chèng-tóng, koh sī Siā-hōe-chú-gī Kok-chè chham Au-chiu Siā-hōe-tóng ê sêng-ôan. Siā-hōe-tóng chú-tiuⁿ siā-hōe bîn-chú-chú-gī kap bîn-chú siā-hōe-chú-gī. Tī 1981 nî, Siā-hōe-tóng ê François Mitterrand iâⁿ-tio̍h chóng-thóng, 1988 nî koh liân-jīm kàu 1995 nî.

Siā-hōe khè-iok lí-lūn
                                               

Siā-hōe khè-iok lí-lūn

Siā-hōe khè-iok lí-lūn sī Sūi-se chok-ka Jean-Jacques Rousseau 1762 nî ê chèng-tī-ha̍k chok-phín. Siā-hōe khè-iok lí-lūn sī chi̍t pún gián-kiù kah kui-hoān beh àn-chóaⁿ tī chu-pún siā-hōe tang-tiong lâi kiàn-li̍p chèng-hú ê chheh.

Chhài-chhī-á
                                               

Chhài-chhī-á

Chhài-chhī-á ia̍h pa-sat sī seng-lí-lâng chek chò-hóe chò si̍t-phín kiam ji̍t-iōng-phín sió-bē ê chhī-tiûⁿ.

Khang-chhù chiàm-iōng
                                               

Khang-chhù chiàm-iōng

Khang-chhù chiàm-iōng sī kóng chiàm-iōng hòe-khì ia̍h-sī bô lâng toà ê chhù, jî-chhiáⁿ chiàm-iōng-chiá tùi chhù koh bô só͘-iú-koân, mā bô cho͘-iōng ia̍h-sī kî-tha ê sú-iōng hí-khó. Khang-chhù chiàm-iōng tī ū-ê só͘-chāi mā-sī chi̍t khoán siā-hōe ūn-tōng.

                                               

Kho-ha̍k ê kong-chiòng liáu-kái

Kho-ha̍k ê kong-chiòng liáu-kái sī chí it-poaⁿ tāi-chiòng he̍k-chiá kóng gōa-hâng-lâng tùi kho-ha̍k tì-sek kiam cho͘-chit ê ì-kiàn kap thāi-tō͘. Pún khài-liām sī tùi kho-ha̍k kiam ki-su̍t kap kong-chiòng chi kan ê koan-hē ê chi̍t khoán gián-kiù hong-hiòng.

Kong-kiōng chū-the̍h
                                               

Kong-kiōng chū-the̍h

Kong-kiōng chū-the̍h, ia̍h kong-êng chū-the̍h, kok-bîn chū-the̍h, it-poaⁿ sī chèng-hú só͘ siat, chú-iàu sòe hō͘ siu-ji̍p kha kē ê jîn-bîn; ū-ê mā ē-sái bé-bē.

Kìm-chiú-lēng
                                               

Kìm-chiú-lēng

Kìm-chiú-lēng sī tùi chiú-lūi ê chè-chō, siu-khǹg, ūn-su kap bé-bē ê kìm-chí. 1920 nî kàu 1933 nî kî-kan Bí-kok ê kìm-chiú-lēng sī kî-tiong khah ū miâ ê chi̍t kái kìm-chiú-lēng.

Pī-lān
                                               

Pī-lān

Pī-lān sī lâng tô-siám hûi-hiám ê kím-kip hêng-tōng. Chia só͘ kóng hûi-hiám pau-koat chhan-chhiūⁿ hong-thai, hóe-chai, tōa-chúi, khong-si̍p téng-téng.

Sodomy
                                               

Sodomy

Sodomy, thang hoan-e̍k chò ke-kan, sī Eng-gí tan-jī, chí pau-koat lâng kap lâng chi kan ê kong-kau, kháu-kau, he̍k-chiá sī lâng kap kî-tha tōng-bu̍t ê sèng oa̍h-tāng, mā khó-lêng kiam chí só͘-ū hui-seⁿ-thòaⁿ ê sèng oa̍h-tāng. Sodomy chit jī tāi-seng sī tùi Sèng-keng Chhòng-sè-kí lāi-bīn Sodom kap Gomorrah ê kò͘-sū hoat-tián--chhut-lâi-ê, í-chá te̍k-pia̍t sī kóng kong-kau. Ū chi̍t kóa só͘-chāi chûn-chāi sodomy hoat-lu̍t, chiong sodomy tòng chò hoān-chōe hêng-ûi.

Sèng-kau-e̍k
                                               

Sèng-kau-e̍k

Chhiong-ki thoân-thóng siōng sī chi̍t khoán siā-hōe kìm-khī taboo he̍k-chiá khòaⁿ-bô-khí ê khang-khòe, chhiong-ki pún-sin kap siong-koan ê ēng-gí ū chin chē bú-jio̍k kap cháu-siám ê kiò-hoat. Phì-jû kiò "thàn-chia̍h", "bōe-bah", "chò-piáu" téng-téng. Āu-lâi tī hiān-tāi koh hoat-tián chi̍t kóa chèng-tī chèng-khak ê kóng-hoat. Phì-jû "sèng kang-chok-chiá".

                                               

Tek-hēng thoân-sìn

Tek-hēng thoân-sìn sī kóng tùi tō-tek kè-ta̍t ê tiâu-kang piáu-hiān. Tī thoân-thóng ê ha̍k-su̍t tang-tiong it-poaⁿ sī leh kóng chi̍t kóa thang thoân-ta̍t tō-tek ê hêng-tōng. Kīn-taⁿ che mā tiāⁿ ēng lâi phoe-phêng chò gōa-piáu khah gâu hêng-tōng ê lâng.

                                               

To͘-chhī thoân-soat

To͘-chhī thôan-soat sī chi̍t koá tī hiān-tāi siā-hoē liû-thoân ê kò͘-sū he̍k-chiá siūⁿ-hoat. In ū-sî ū chin-si̍t ê ki-chhó͘, m̄-koh ka-thiⁿ chi̍t koá ná chin ná ké ê khong-sióng, koh-ū hâm chi̍t koá koài-kî ê sêng-hun chāi lāi; tī liû-thong ê koè-têng, ū khó-lêng sán-seng kúi-a chióng pán-pún, jî-chhiá saⁿ-lām kî-tha thoân-soat.