Back

ⓘ Gē-su̍t - Gē-su̍t, Gē-su̍t-ka, 1738 nî gē-su̍t, 1815 nî gē-su̍t, 1798 nî gē-su̍t, 1987 nî gē-su̍t, Arabesque, Bû-kàm-cha, Cartoon, Dieselpunk, Hip-siòng ..
                                               

Gē-su̍t

Gē-su̍t sī bó -chi̍t-koá chok-phín he̍k-chiá-sī gē-su̍t piáu-hiān-chiá pún-sin, hām koan-sióng-chiá tiong-kan hō -siong éng-hióng, tì-sú sán-seng cheng-sîn-siōng, sim-lí-siōng, kap kám-kak ê piàn-hoà ê oa̍h-tōng. Chit-khoán oa̍h-tōng te̍k-pia̍t kiông-tiāu koan-sióng-chiá tùi chok-chiá piáu-hiān gē-su̍t ê lâng ê kiâⁿ-choè ê chiáng-ak, lán kā hiah-ê hō chok-chiá kap koan-sióng-chiá sán-seng kau-kâⁿ ê chhiú-lō, mûi-thé, tùi-siōng téng-téng ê chok-phín, hām chit kui-ê koè-têng, lóng kiò-chò gē-su̍t. Gē-su̍t chok-chiá thoân-sàng hō koan-sióng-chiá ê loē-iông, ū koan-liām, su-sióng, kám-kak, kám ...

                                               

Gē-su̍t-ka

Gē-su̍t-ka sī lī-ēng chhòng-chok châi-lêng chò gē-su̍t seng-sán ê lâng. Im-ga̍k, bûn-ha̍k, hì-kio̍k, tiān-iáⁿ, ia̍h sī sī-kak gē-su̍t, lóng sǹg sī gē-su̍t-ka ê chhòng-chok. M̄-koh it-poaⁿ nā kóng "gē-su̍t-ka", chú-iàu sī chí sī-kak gē-su̍t ê chhòng-chok-chiá, chhan-chhiūⁿ oē-ka, tiau-khek-ka téng-téng, chia-ê lâng ū-sî mā kiò bí-su̍t-ka.

                                               

1738 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1738 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1815 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1815 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1798 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1798 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

                                               

1987 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1987 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

Arabesque
                                               

Arabesque

Arabesque sī chi̍t khoán hoe-iūⁿ, te̍k-se̍k sī têng-ho̍k kiam sio kiat chò-hóe ê oan-khiau tn̂g chōa hoe-chháu. Arabesque sī Hoat-gí-jī, mā sī Eng-gí ê siá-hoat, in sī tùi Italia-gí ê Arabesco choán--kòe, goân ì-sù sī "A-la-pek-sek".

                                               

Bû-kàm-cha

Bû-kàm-cha sī Ji̍t-pún tī gē-su̍t-kài he̍k-chiá kî-tha hun-iá ê tián-lám-hōe lāi-bīn, 1 khoán in-ūi chham-ka-chiá ê te̍k-sû chu-keh iā kòe-khì ê sêng-chek, ē-tàng m̄-bián keng-kòe chú-pān-chiá sím-cha tio̍h tián chhut ê jīm-khó.

Cartoon
                                               

Cartoon

Eng-gí ê cartoon chi̍t jī ì-sù sûi sî-tāi piàn-tōng, hiān-chāi it-poaⁿ ū 3 khoán ì-sù: tē-it sī bô siá-si̍t ia̍h sī pòaⁿ siá-si̍t sek-iūⁿ ê ōe-tô͘; tē-jī sī khoe-hâi ia̍h sī ki-chhì sèng-chit ê ōe-iáⁿ; tē-saⁿ sī teh kóng óa-khò liân-sio̍k ōe-tô͘ seⁿ chhut iáⁿ-siōng ê iáⁿ-phìⁿ.

Dieselpunk
                                               

Dieselpunk

Dieselpunk sī chi̍t khoán kap "steampunk" beh-kâng ê gē-su̍t hêng-sek, ēng 1950 nî-tāi chó-iū "chhâi-iû" ki-su̍t chò chú-tê saⁿ-lām khong-sióng ê retro bī-lâi-chú-gī kiam hō͘-hiān-tāi chhòng-chok. Dieselpunk chi̍t jī pún-sin sī 2001 nî iû-hì siat-kè-chiá Lewis Pollak hoat-bêng--ê, tong-sî sī chí Children of the Sun ê hong-keh.

Hip-siòng
                                               

Hip-siòng

Hip-siòng, hip-siōng, he̍k-chiá siá-chin, ia̍h lia̍p-iáⁿ, sī lī-ēng tùi kng, ia̍h kî-tha sìn-hō ê kì-lio̍k lâi sán-seng iáⁿ-siōng ê koè-têng, sán-bu̍t kiò siòng-phìⁿ. Iáⁿ-phìⁿ ê ki-pún goân-lí un-ná sī liân-soà ê hip-siōng.

Juggling
                                               

Juggling

Juggling sī chi̍t khoán pìⁿ-kâu-lāng ê châi-le̍k. Siāng phó͘-thong--ê hō chò toss juggling. In it-poaⁿ sī bú chi̍t hāng ia̍h chē hāng mi̍h-kiāⁿ, ēng chi̍t chhiú ia̍h siang chhiú. Hia hông bú ê mi̍h-kiāⁿ it-poaⁿ ū kiû, kân-á, îⁿ-kho͘-á, ia̍h koáiⁿ-á téng khoán.

Pixel gē-su̍t
                                               

Pixel gē-su̍t

Pixel gē-su̍t sī chi̍t khoán bí-su̍t hêng-sek, chú-iàu ê chè-chok lâi-goân sī tiān-náu ōe-tô͘ nńg-thé. Pún gē-su̍t sī í pixel chò tan-goân lâi cho͘-sêng--ê. I goân-lâi sī tiān-náu khoân-kéng tùi ōe-tô͘ ê chè-hān, hiān-chiā mā hoat-tián chò chi̍t khoán hong-keh.

Sa-khà-suh
                                               

Sa-khà-suh

Sa-khà-suh, mā hō chò bé-hì-thoân, sī chi̍t pan piáu-ián-chiá, ē-tàng poaⁿ chē khoán gû-lo̍k-sèng ê sió͘. Sa-khà-suh ê piáu-ián-chiá ū chhan-chhiūⁿ siáu-thiú, bé-hì-kioh, kòe-hùn-liān ê tōng-bu̍t, khong-tiong chhian-chhiu kioh, im-ga̍k-ka, bú-chiá, hàiⁿ-kho͘-á kioh, kiâⁿ-só-á kioh, juggling kioh, mô͘-su̍t kioh, chi̍t-lián-chhia kioh téng-téng. Philip Astley tī 1786 nî tiām Eng-lân khui ê chi̍t pan sa-khà-suh, sī hiān-tāi sa-khà-suh ê khai-ki-chó͘.

Salon des Refusés
                                               

Salon des Refusés

Salon des Refusés, sī Hoat-gí "lo̍h-soán-chiá ê tián-liám" ê ì-sù, sī chí koan-hong Salon bô ji̍p-soán ê chok-phín ha̍p chò-hóe lâi pān ê tián-lám, te̍k-pia̍t sī chí 1863 nî só͘ pān--ê hit kái.

                                               

Sam-pō͘-chok

Sam-pō͘-chok sī chi̍t khoán saⁿ-ê sio khan-liân ê gē-su̍t chok-phín ê cho͘-ha̍p, tang-tiong kò-pia̍t ta̍k hūn chok-phín, koh ē-tàng tòng chò tan-to̍k--ê. Chi̍t khoán chhòng-chok tī bûn-ha̍k, tiān-iáⁿ, tiān-náu iû-hì khah tiāⁿ chhut-hiān.