Back

ⓘ Piau-chún - Piau-chún-gí, chōng-hóng, Ji̍t-pún piau-chún-sî, Kok-jī Piau-chún Jī-thé, iông-e̍k, Sî-khu, Tek-gí, phian-chha, Tâi-oân Piau-chún-sî, IEC, 國際標準 ..
                                               

Piau-chún-gí

Piau-chún-gí, mā hō-chò piau-chún hong-giân, sī chi̍t chióng giân-gí ê chèng-kui, ēng chèng-kui ê gí-hoat kap chèng-kui ê hoat-im. Tī kong-khai ê tiûⁿ-ha̍p kóng-ōe, thong-siông ē sú-iōng piau-chún-gí, in-ūi chi̍t-kóa gōa-tē lâng m̄-bat chāi-tē ê hong-giân. Keng-kòe piau-chún-hòa ê hong-giân chiū-sī piau-chún-gí, hām jīm-hô tē-khu hong-giân bô-kāng.

                                               

Piau-chún chōng-hóng

Piau-chún chōng-hóng sī ūi-tio̍h beh pí-kàu si̍t-giām sò͘-kì só͘ kiàn-li̍p ê piau-chún. Siōng it-poaⁿ-ê piau-chún sī Kok-chè sûn-chhùi kah èng-iōng hòa-ha̍k liân-bêng kah Kok-ka piau-chún ki-su̍t gián-kiù-só͘ só͘ sóan-iōng ê piau-chún. Tī hòa-ha̍k ê léng-he̍k, IUPAC chè-tēng Piau-chún un-tō͘ kah ap-le̍k Standard temperature and pressure, STP sī tī un-tō͘ 273.15 K 0 °C, 32 °F kah cho̍at-tùi ap-le̍k 100.00 kPa.

                                               

Ji̍t-pún piau-chún-sî

Ji̍t-pún piau-chún-sî sī Ji̍t-pún só͘ chhái-iōng ê piau-chún sî-kan; pí UTC kín 9 tiám-cheng, iā chiū sī UTC+9. JST kap Hân-kok piau-chún-sî sī kāng chi̍t ê sî-khu.

                                               

Kok-jī Piau-chún Jī-thé

Kok-jī Piau-chún Jī-thé sī Tiong-hôa Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘ pan-pò͘ ê Siông-iōng Kok-jī Piau-chún Jī-thé-piáu kap Chhù-siông-iōng Kok-jī Piau-chún Jī-thé-piáu lāi-bīn kui-tēng ê piau-chún Hàn-jī siá-hoat.

                                               

Piau-chún iông-e̍k

Tī hun-sek hoà-ha̍k tiong, piau-chún iông-e̍k sī bó͘ goân-sò͘ ia̍h-sī hoà-ha̍p-bu̍t ê chún-khak lông-tō͘ í-keng chai-iáⁿ ê iông-e̍k. Tī tih-tēng hun-sek tiong, sam-phu-luh ê lông-tō͘ ē-sái thàu-kòe hām piau-chún iông-e̍k ê tēng-liōng hoán-èng lâi khak-tēng.

                                               

Sî-khu

Sî-khu sī Tē-kiû téng-koân ēng kāng 1 ê piau-chún sî-kan ê só͘-chāi, hit ê sî-kan hō chò chāī-tē sî-kan. Sio keh-piah ê sî-khu toā-hūn chha 1 tiám-cheng. Chāi-tē sî-kan koàn-sì ēng Greenwich Pêng-kin Sî-kan ia̍h UTC koh ke ia̍h kiám kúi tiám-cheng lâi piáu-sī, pí-lūn kóng Tâi-oân piau-chún sî-kan tō sī UTC+8.

Piau-chún Tek-gí
                                               

Piau-chún Tek-gí

Piau-chún Tek-gí sī Tek-gí ê piau-chún-gí, chò-ûi su-biān-gí kap bô-kāng hong-giân-khu ê kau-liû-gí sú-iōng. Kin-kì bô-kāng ê kok-ka, Piau-chún Tek-gí chú-iàu ē-tàng hun chò Tek-kok Piau-chún Tek-gí, Sūi-se Piau-chún Tek-gí kap Ò-tē-lī Piau-chún Tek-gí.

Piau-chún phian-chha
                                               

Piau-chún phian-chha

Piau-chún phian-chha tī ki-lu̍t thóng-kè tiong siōng chia̍p the̍h-lâi chò-ûi chhek-liông chi̍t-cho͘ sò͘-ta̍t ê lī-sàn thêng-tō͘ sú-iōng, Eng-gí kóng standard deviation, sò͘-ha̍k hû-hō sī σ. Piau-chún phian-chha ê tēng-gī:

Tâi-oân Piau-chún-sî
                                               

Tâi-oân Piau-chún-sî

Tâi-oân Piau-chún-sî, iā hō-chò Kok-ka Piau-chún Sî-kan, sī Tâi-oân koaⁿ-hong chhái-iōng ê piau-chún-sî, pí Hia̍p-tēng Sè-kài-sî kín 8 tiám-cheng.

Kok-chè Piau-chún Hō-miâ Sek-pia̍t-hō
                                               

Kok-chè Piau-chún Hō-miâ Sek-pia̍t-hō

Kok-chè Piau-chún Hō-miâ Sek-pia̍t-hō sī chiam-tùi mûi-thé lōe-iông siat-kè ê chi̍t khoán sek-pia̍t-chú hē-thóng. Chiong chheh, tiān-sī chiat-bo̍k, sin-bûn-chóa bûn-chiuⁿ téng lūi ê hang-bo̍k siat to̍k-it ê 16 sò͘-jī hō-bé.

                                               

Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí

Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí sī Tiong-kok kap Tâi-oân ê koaⁿ-hong gí-giân, mā sī Má-lâi-se-a, Sin-ka-pho kap Liân-ha̍p-kok ê koaⁿ-hong gí-giân chi chi̍t. Chiah oē tī Tiong-kok kiò choè Phó͘-thong-oē, tī Tâi-oân kiò choè Kok-gí, tī Má-lâi-se-a kap Sin-ka-pho kiò choè Hoâ-gí.

IEC
                                               

IEC

Tek-kok - Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN & VDE Liân-ha̍p Ông-kok - BSI "British Standards Institute Hoat-kok - Union Technique de lÉlectricité et de la Communication UTE Bí-kok - ANSI American National Standards Institute Canada - Standards Council of Canada Ji̍t-pún - Japanese Industrial Standards Committee

Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng
                                               

Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng

Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng sī siāng chia̍p iōng ê tan-ūi hē-thóng. SI ū 7 ê ki-pún tan-ūi: kong-kun kg - niû chit-liōng chhìn tāng candela cd - niû kng-tō kelvin K - niû un-tō an ampere A - niû tiān-liû bió/biáu s - niû sî-kan mole mol - niû mi̍h ê gia̍h kong-chhioh m - niû tn̂g-té SI mā u ki-pún derived tan-ūi Eng-gí: basic derived units.

Thian-bûn tan-ūi
                                               

Thian-bûn tan-ūi

Thian-bûn tan-ūi sī niû tn̂g-té ê 1-ê tan-ūi, iok-lio̍k téng-î Tē-kiû kàu Ji̍t-thâu ê pêng-kin kī-lî. Hiān-chú-sî hông chiap-siū ê ta̍t sī 149 597 870 691 ± 30 m. Bureau International des Poids et Mesures kiàn-gī iōng "ua" chò tan-ūi ê hû-hō, m̄-koh Kok-chè Thian-bûn Chó -ha̍p International Astronomical Union kiàn-gī iōng "au", ah ISO 31-1 iōng "AU". Tī Eng-gí ûi-chú ê kok-ka khah koàn-sì iōng "au" a̍h-sī "AU".

                                               

國際標準化組織

ISO 是一个發落國際標準化的組織。 雖罔ISO的英語名是 International Organization for Standardization ,ISO並毋是這个名的簡寫IOS,ISO真早就決定用希臘語的一詞 isos ,意思是"平等",無論其他國家、語言按怎翻譯,簡寫永遠維持 ISO。