Back

ⓘ Jîn-koân - Jîn-koân, Sè-kài Jîn-koân Soan-giân, Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ, Au-chiu Jîn-koân Kong-iok, Hun-koân, Chū-jiân-jîn, Koân-lī lêng-le̍k, 人權, 日內瓦公約 ..
                                               

Jîn-koân

Jîn-kôan, kán-tan kóng, sī lán lâng chêng chhut-sì to̍h ū, sī chū-jiân kôan-lī. Àn-chiàu Chū-jiân-hoat ê kái-soeh, jîn-kôan sī só -ū ê lâng lóng ū, bōe-tàng thâi sak tàn-tiāu ê kôan-lī. Chi-chhî chit-chióng koan-tiám ê lâng, jīn-ûi chū-iû kah ûi-chhî ha̍p-lí ê seng-o̍ah phín-chit, sī chò-lâng ê ki-pún tiâu-kiāⁿ. Lán kóng ká-sú ū chi̍t-chióng kôan-lī sī bē-tit chhú-siau he̍k-chiá the̍h-tiāu ê, án-ne che to̍h-sī leh kóng chit-chióng kôan-lī bōe-sái hō lâng the̍h-lâi si-sià, the̍h-lâi bé-bē, i bô su-iàu siū lâng phoe-chún, mā bô lâng ē-tàng hān-chè. Khó-pí-kóng, chi̍t-ê lâng bē-sái kā ka-kī b ...

                                               

Sè-kài Jîn-koân Soan-giân

Sè-kài Jîn-koân Soan-giân sī Liân-ha̍p-kok Chóng-hōe tī 1948 nî 12-goe̍h 10 thong-kòe ê koat-gī-àn, lōe-iông koan-hē ki-pún jîn-koân. Hoat-kok ê René Cassin hām Canada ê John Peters Humphrey sī chú-iàu ê khí-chhó-jîn. Sui-bóng Jîn-koân Soan-giân bô hoat-lu̍t chok-iōng, ūi āu--lâi 2 ê ū-hāu ê Liân-ha̍p-kok jîn-koân kok-chè kong-iok khí-chō 1 ê tē-ki: Liân-ha̍p-kok Kong-bîn kap Chèng-tī Koân-lī Kok-chè Kong-iok kap Liân-ha̍p-kok Keng-chè, Siā-hōe, Bûn-hòa Koân-lī Kok-chè Kong-iok. 12-goe̍h ê chhe-10 hō -chò Jîn-koân Ji̍t.

                                               

Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ

Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ hū-chek sím-phoàⁿ te̍k-sû ê àn-kiāⁿ. Chiah-ê àn-kiāⁿ sī kap jîn-koân ū tī-tāi--ê. Chit-ê hoat-īⁿ koh ū 1 ê khah sù-siông sú-iōng ê miâ, hō-chò: "Strasbourg Hoat-īⁿ". Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok saⁿ-kap kiàn-li̍p chit-ê jîn-koân hoat-īⁿ, bo̍k-tek sī beh liú-la̍k jîn-koân siong-koan ê kiù-hun, tī hoat-têng thiaⁿ tong-sū-chiá khòng-sò͘ kap hun-sò͘, pēng-chhiáⁿ chò sím-phoàⁿ. Au-chiu Jîn-koân Kong-iok lāi-té ū chē-chē koan-hē jîn-koân ê loē-iông, iā Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ chú-tiuⁿ lâng tio̍h lóng ū chiah-ê koân-lī chiah tio̍h. Chit-ê hoat-īⁿ ū i ê hoat-koaⁿ. H ...

                                               

Au-chiu Jîn-koân Kong-iok

Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok tiong-kan ū saⁿ-kap tshiam-sú 1 hūn bûn-kiāⁿ, hō-chò Au-chiu Jîn-koân Kong-iok. I tsiâu-tsn̂g ê miâ-chheng sī Pó-hō͘ Jîn-koân kap Ki-pún chū-iû ê Kong-iok, iā i kán-séng ê Eng-bûn miâ European Convention on Human Rights koh thang kán-siá chò ECHR. In-ûi chit hūn kong-iok, só͘-í chiah ū Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ ê sêng-li̍p. Au-chiu Phêng-gī-hoē ê hoē-oân kok ū gī-bū tio̍h chun-thàn Au-chiu Jîn-koân kong-iok ê hia̍p-gī. Au-chiu Jîn-koân Hoat-īⁿ ū koân tùi ǹg i thê-chhut ê sin-sò͘ iah-sī àn-kiāⁿ chò-chhut chhâi-koat. Nā ū lâng jīn-ûi ū Au-chiu ê kok-ka sńg-t ...

                                               

Hun-koân

Hun-koân sù-siông sī kā chèng-hú hun-thiah chò 3 ê pō͘-mn̂g ê ì-sù. Chit 3 ê pō͘-mn̂g sī: Li̍p-hoat - chè-tēng hoat-lu̍t ê pō͘-mn̂g Su-hoat - phoàⁿ-toàn hoat-lu̍t sī m̄-sī hông î-hoán kap koat-tēng beh án-choáⁿ chhú-lí ê hoat-īⁿ téng-téng. Hêng-chèng - chip-hêng hoat-lu̍t, chiàu hoat-lu̍t koán-lí kok-ka ê pō͘-mn̂g kap Hun-koân ē-tàng pó-chiong kok-ka--ni̍h ê jîn-bîn ê koân-lī, chhin-chhiūⁿ hêng-chèng pō͘-mn̂g tō kan-taⁿ thang chip-hêng hoat-lu̍t, bē-sái koh kāng-sî chè-tēng hoat-lu̍t lâi hùn-toā pún-sin ê koân, koh su-hoat ê to̍k-li̍p, mā ē-ēng-tit khak-tēng hoān-choē ê lâng siū-tio̍h chhù ...

                                               

Chū-jiân-jîn

Chū-jiân-jîn sī siong-tùi hoat-jîn ê chi̍t ê hoat-lu̍t iōng-gí kiam kài-liām. Múi chi̍t ê seng-bu̍t-ha̍k siōng ê kò-jîn lóng sī chū-jiân-jîn. Kan-na chu-jian-jîn chiah ū ki-pún jîn-koân. Ū chi̍t-kóa koân-lī, chhan-chhiūⁿ soán-kí-koân, iā chí-ū chū-jiân-jîn chiah ū chu-keh hiáng-iú. Tī hoat-lu̍t siōng, chū-jiân-jîn ū koân-lī lêng-le̍k, tiō sī tī hoat-lu̍t siōng hiáng-siū koân-lī, mā hū-tam gī-bū.

Koân-lī lêng-le̍k
                                               

Koân-lī lêng-le̍k

Koân-lī lêng-le̍k, tī bîn-sū-hoat tiong, kóng ê sī ē-tàng hiáng-siū koân-lī kap hū-tam gī-bū ê lêng-le̍k. Hiáng-iú koân-lī lêng-le̍k ê lâng, hō-chò koân-lī chú-thé, ē-tàng pun chò chū-jiân-jîn kap hoat-jîn.

Pa-se Koân-phiâⁿ
                                               

Pa-se Koân-phiâⁿ

Pa-se Koân-phiâⁿ sī Lâm Bí-chiu tang-pō͘ Pa-se kéng-lāi ê chi̍t tōa tè koân-phiâⁿ. Chóng bīn-chek 500-gōa bān pêng-hong kong-lí, i sī thong-sè-kài tē-it tōa koân-phiâⁿ. Bīn-chek chiàm Pa-se kok-thó͘ ê chi̍t-pòaⁿ í-siōng, 80% ê Pa-se jîn-kháu iā tòa tī-leh chia. Pa-se Koân-phiâⁿ lâm-pêng koân ah pak-pêng kē, pêng-kin hái-poa̍t tī 500 chì 800 kong-chhioh tiong-kan.

Kong-bîn put ho̍k-chiông
                                               

Kong-bîn put ho̍k-chiông

Kong-bîn put ho̍k-chiông sī tī hiàn-chèng thé-chè hā, chhú-î chió-sò͘ tē-ūi ê kong-bîn piáu-ta̍t ī-gī ê chi̍t chióng hong-sek, sī chi̍t chióng hoán-tùi ê chèng-tī khoân-lī.

                                               

Phó͘-sè Giân-gú-khoân soan-giân

Phó͘-sè Giân-gú-khoân Soan-giân sī 1-hūn chhui-sak giân-gú-khoân ê kok-chè bûn-kiāⁿ, iû-kî chù-tiōng kiông-beh choa̍t-chéng ê giân-gú ê khoân-lī. Chhiam-miâ chi-chhî chit-hūn soan-giân--ê ū Unesco, sè-kài kok-tē ê PEN Club, kap chin-chē NGO.

Su-sióng ê chū-iû
                                               

Su-sióng ê chū-iû

Su-sióng ê chū-iû sī kò-jîn thang chhî-iú hām pa̍t-lâng bô-kāng khoán su-sióng ê chū-iû jîn-koân. Su-sióng ê chū-iû sī jîn-koân siāng ki-pún ê cho͘-sêng pō͘-hūn, pau-hâm giân-lūn ê chū-iû kap sin-bûn ê chū-iû téng-téng.

Thui-kóng Phó͘-thong-ōe
                                               

Thui-kóng Phó͘-thong-ōe

Thui-kóng Phó͘-thong-oē sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chèng-hú tī Tiong-kok tāi-lio̍k choè ê sài kok-chióng chhiú-toāⁿ tui-kóng Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí ê tāi-chì. Kin-á-ji̍t Tiong-kok toā-pō͘-hūn ê muî-thé bē khíng sài "Hàn-gí hong-giân" lâi pò͘-im, to̍k-to̍k ē khíng sài "Phó͘-thong-oē". Chin chē ê Tiong-kok lâm-hong ê lâng bē bat kóng ka-kī ê bó-gí.

                                               

人權

聯合國佇1948年發表"世界人權宣言" ,這是一套人權的標準,是專工咧比較各國政府、各組織團體佮每一个人對互相之間的行為,按怎來相處佮包容的,世界人權宣言提出一个概念: 佇功能域內的人權是普遍存在的,不可分割的,自出世就已經俱備的。 世界人權宣言明確限制國家的行為,國家對公民的義務雙層的含義,嘛包括權利在內。 世界人權宣言的主要內容路尾ôan-á增加二本俱備法律約束力的公約: 公民佮政治權利國際公約 1989年生效 國際刑事法庭羅馬法規2002年生效

                                               

日內瓦公約

聯合國人權高頂委員會 - 國際人權的資源 Law-Ref.org 所公布的日內瓦公約 - 有引摘佮和別的文件的連結。 赤十字佮日內瓦公約 日內瓦公約的簽署國法語文件 - 瑞士是現此時的的條約受託者, 約其略60个國際條約佮逐个條約的簽署國的名單 法語,另外有資料庫。 日內瓦公約的參考紹介 公約的文字內容 來源: ICRC 1949 Conventions and 1977 Protocols 來源: Society of Professional Journalists 英文版的日內瓦公約受託者報告.PDF Advocacy & Intelligence Index For POWs-MIAs Archives 對瑞士檔案製作的。 日內瓦公約佮附加協議的簽署國