Back

ⓘ Lâng-miâ - Lâng-miâ-lio̍k, Oa̍t-lâm lâng-miâ, Hàn-miâ, Tan-miâ, Jîn-bîn hō-miâ, Tē-hō-miâ, Angle lâng, Akuma-tyan, Nisbah, Peter, hō-miâ ..
                                               

Lâng-miâ-lio̍k

Lâng-miâ-lio̍k sī kì lâng-miâ kiam jîn-bu̍t chu-liāu ê chham-khó-chheh, it-poaⁿ sī siu it-tēng hoān-ûi ê kûn-thé, lāi-té ê lâng sī koan-hē mó͘-mih sū-gia̍p ê lâng, bô it-tēng sī thong-lâng-chai ê jîn-bu̍t.

                                               

Oa̍t-lâm lâng-miâ

Oa̍t-lâm siāng toā ê sèⁿ sī Nguyễn 阮 téng-téng. Sèⁿ tī lâng miâ lāi-té sī pâi tī siāng thâu-chêng.

                                               

Hàn-miâ

Hàn-miâ, he̍k-chiá Tông-miâ, Tiong-bûn-miâ, kiap-gī-siōng sī teh kóng Hàn-cho̍k ia̍h bô͘-hóng hàn-cho̍k ê hō-miâ hong-sek só͘ hō chhut-lâi ê lâng-miâ, pí-lūn Tiâu-sián-cho̍k kap Oa̍t-lâm-lâng ê miâ-jī; kóng-gī-siōng hâm-kài tio̍h ji̍t-pún-lâng ēng Hàn-jī hō ê miâ-jī.

                                               

Tan-miâ

Tan-miâ sī kóng hông chai-iáⁿ tan-to̍k hō-miâ ê lâng. Ū chi̍t kóa le̍k-sú jîn-bu̍t ka-ta i-ê tan-miâ ū lâu--lo̍h-lâi thang hō͘ kin-sè chai-iáⁿ.

                                               

Jîn-bîn hō-miâ

Jîn-bîn hō-miâ sī tùi chi̍t-ê só͘-chāi chū-bîn ia̍h sī chhut-sin-chiá ê chheng-ho͘. Tī Ho̍h-ló-ōe it-poaⁿ sī kán-tan kā tē-hō-miâ ka-chiūⁿ" lâng”, phì-jû" Ji̍t-pún-lâng”," Tâi-tang-lâng” tiō sī Ji̍t-pún kap Tâi-tang jîn-bîn ê chheng-ho͘. Nā sī tī chi̍t kóa kî-tha giân-gí, pí-lūn Eng-gí, in-ūi pún-sin khut-chiat-gí ê te̍k-sek, koh saⁿ-lām kúi-a khoán bô-kâng le̍k-sú pōe-kéng ê sip-koàn. In tiāⁿ ū bô kui-chiat ê jîn-bîn hō-miâ, chhin-chhiūⁿ hō China Tiong-kok ê lâng sī Chinese, hō Seoul ê lâng sī Seoulite. Tī Eng-gí ū chi̍t-ê sin chhòng ê jī demonym ì-sù:" jîn-bîn” +" hō-miâ”, choân-bûn piáu ...

                                               

Tē-hō-miâ

Tē-hō-miâ iah-sī tē-miâ sī chi̍t ê tē-khu--ê miâ, thang hoan-éng tē-hng--ê tē-lí, bîn-cho̍k kap le̍k-sú. Pí-lūn Tâi-oân--ê Pak-káng-tìn--ê "Pak-káng", chí kó͘-chá káng-kháu Pùn-káng --ê pak-pêng. Giân-kiù tē-miâ--ê kiò "Tē-miâ-ha̍k".

Angle lâng
                                               

Angle lâng

Angle lâng sī German lâng lāi-bīn seng-oa̍h tī hō͘ Lô-má sî-kî Britain ê chi̍t pō͘. In tī Eng-lân kiàn-li̍p khí chē-ê ông-kok, in pún-sin to̍h sī Eng-lân ê Eng-gí-miâ England chit jī hō-miâ ê gí-goân.

                                               

Akuma-tyan

Akuma-tyan sī Ji̍t-pún hoat-seng pē-bú bô sek-tong miâ siū-tio̍h hêng-chèng kī-cho̍at, jiá thoân-pò͘ mûi-thé koan-chù ê sū-kiāⁿ.

                                               

Nisbah

Nisbah sī A-la-pek hō-miâ lāi-bīn chi̍t khoán hêng-iông-sû, chí-tēng chi̍t-ê lâng chhut-sin ê só͘-chāi, pō͘-cho̍k ê koan-hē, he̍k-chiá sī chó͘-sian, chiap tī hō-miâ ê āu-piah, ū-sî koh ka-chiūⁿ jī-bóe -iyy. Nisbah āu--lâi ia̍h thoân kòe Thó͘-ní-kî, Pho-su kap Urdu téng bîn-cho̍k ê giân-gí.

Peter (hō-miâ)
                                               

Peter (hō-miâ)

Peter sī chi̍t-ê chú-iàu tī Eng-gí, Hô-lân-gí, Tek-gí leh ēng ê lâng-miâ. Ē-khah khai-lia̍t--ê sī chiàu Peter tàu-jī ín-iōng ê miâ, nā tī koh giân-gí chāi-lâi-sek--ê, chhiáⁿ tī Pí-tek chhōe tàu-jī tùi-tâng ê piàn-hêng.