Back

ⓘ Tāi-lio̍k - Tāi-lio̍k, Au-A Tāi-lio̍k, Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k, Hōe-gī, A-chiu tāi-lio̍k, Kū Tāi-lio̍k, Lio̍k-iáⁿ-tòa, Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe, 南極大陸, ..
                                               

Tāi-lio̍k

Tē-lí-ha̍k ê tāi-lio̍k chí tē-kiû ê tōa tè tē. It-poaⁿ lâi kóng, 1 ê tāi-lio̍k tio̍h ū tōa ê bīn-chek, tē èng-kai tī chúi-bīn téng-koân, piⁿ-kài ài ū tē-lí siōng ê ì-gī. In-ūi bô kāng bûn-hoà, ha̍k-kho ū bô kāng-khoán ê phiau-chún, tàu-té ū kúi ê tāi-lio̍k pēng bô it-tēng. Ū lâng jīn-ûi ke̍k-ke ū 4~5 tè tāi-lio̍k; siōng phó -phiàn ê sò -bo̍k sī 6~7 ê. Siōng tōa ê cheng-gī khan-sia̍p tio̍h Europa/A-chiu kap Pak-bí-chiu/Lâm-bí-chiu. Khó-pí kóng, Europa kap A-chiu tiāⁿ-tiāⁿ hō lâng tòng-chò 1 ê Euro-a-chiu Eurasia. Lâm, pak Bí-chiu mā ū lâng jīn-ûi lóng sī kāng-ê Bí-chiu tāi-lio̍k. Hái-tó it- ...

                                               

Au-A Tāi-lio̍k

Au-A Tāi-lio̍k sī Au-chiu kap A-chiu ê ha̍p-chheng. Au-A Tāi-lio̍k ê chóng bīn-chek 5473.8 pêng-hong kong-lí, tī tē-lí-ha̍k sī tē-kiû piáu-bīn siōng-tōa ê tāi-lio̍k. Au-chiu kap A-chiu ê ōe-hun sī siā-hōe-ha̍k ê jîn-bûn le̍k-sú ê su-kiû. Ùi pán-khoài kò͘-chō lâi khòaⁿ, Au-A Tāi-lio̍k sī iû Au-A Pán-khoài, Ìn-tō͘ Pán-khoài, A-la-pek Pán-khoài kap Pak Bí-chiu Pán-khoài lâi kiōng-tông chó͘-sêng.

                                               

Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k

Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k sī Tē-kiû siāng lâm-hong ê tāi-lio̍k. Lâm-ke̍k tiàm-tī hia. Lâm-ke̍k-iûⁿ pau tī goā-kháu. kā i pun chò 2 pêng. Che sī Tē-kiû bīn-téng siāng koâⁿ, siāng ta, hong siāng thàu, pêng-kin hái-poa̍t siāng koân ê só͘-chāi. 98% ê lio̍k-tē khàm peng. Bīn-chek ū 1400 bān km² khoah, sī tē 5 toā ê tāi-lio̍k. Bô kò͘-tēng ê jîn-ke tiàm hia khiā-khí. Kan-taⁿ sek-èng tong-tē khì-hāu ê si̍t-bu̍t kiau tōng-bu̍t ū-hoat-tō͘ seng-chûn, pau-koah khiā-gô, sò͘-pah-chióng.

                                               

Tāi-lio̍k Hōe-gī

Tāi-lio̍k Hōe-gī he̍k-chiá Tāi-lio̍k Gī-hōe sī Pak Bí-chiu Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē tī 1774 nî chì 1789 nî nî-kan chó͘-sêng ê liân-ha̍p hōe-gī. Tāi-lio̍k Hōe-gī sī lo̍h-bóe Bí-kok Kok-hōe ê chiân-sin.

                                               

A-chiu tāi-lio̍k

A-chiu tāi-lio̍k sī Au-a Tāi-lio̍k tang-pêng sio̍k A-chiu ê pō͘-hūn, kap Au-chiu tāi-lio̍k chi kan í Ural Soaⁿ-me̍h sio keh. Lâm-pêng kap Hui-chiu tāi-lio̍k sī keh tī Suez tē-kiap. Pún tāi-lio̍k sì-ûi ū Thài-pêng-iûⁿ, Pak-ke̍k-hái, Tē-tiong-hái, O͘-hái, Âng-hái, Bering Hái, Tang Tiong-kok Hái, N̂g-hái, Ji̍t-pún-hái, A-la-peh Hái téng hái-iûⁿ.

                                               

Kū Tāi-lio̍k

Kū Tāi-lio̍k chí 15 sè-kí, Columbus iáu-boē khui-phâng thàm-hiám chêng, Au-chiu-lâng chai-iáⁿ ū chûn-chāi ê Tē-kiû, pau-koat Au-chiu, A-chiu, Hui-chiu tāi-lio̍k í-ki̍p hù-kīn ê tó-sū. Chit-ê bêng-sû tùi-èng Sin Tāi-lio̍k, chiū-sī Bí-chiu hām Australasia.

Lio̍k-iáⁿ-tòa
                                               

Lio̍k-iáⁿ-tòa

Lio̍k-iáⁿ-toà sī kì-lio̍k iáⁿ-siōng kap siaⁿ-im ê chû-sèng toà, ka-iōng ê lio̍k-iáⁿ-toà it-poaⁿ sī pau-chong chò khah-tòa hêng-sek. Tī 1970 nî-tāi kàu 1990 nî-tāi kî-kan, lio̍k-iáⁿ-toà sī chin liû-hêng ê lio̍k-pàng-iáⁿ hong-sek, tang-tiong VHS te̍k-pia̍t phó͘-phiàn, lēng-gōa koh chē-chē khoán-sek, pí-lūn Betamax. Tī Tâi-oân-oē, ū-sî ē kā āu-lâi ê kng-ha̍k tia̍p-phìⁿ VCD, DVD mā kiò chò "lio̍k-iáⁿ-toà".

Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe
                                               

Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe

Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe, kán-chheng Lio̍k-úi-hōe, sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú teh chhú-lí kap hū-chek Lióng-hōaⁿ sū-bū ê hêng-chèng ko-koan. Lio̍k-úi-hōe hām Tiong-kok ê Kok-tâi-pān tùi-èng. Lio̍k-úi-hōe tī 1991 nî 1 goe̍h sêng-li̍p.

                                               

南極大陸

南極大陸 是地球上南方的大陸,南極踮佇遐,南極洋包佇外口, 共伊分做2爿,這是地球面頂上寒、上焦、風上透,平均海拔上懸的所在,98%的陸地崁冰,面積有1400萬平方公里,是第5大的大陸,無固定的人家踮遐徛起,干焦適應凍地氣候的植物交動物有法度生存,包括徛鵝、海狗、地衣 佮數百種藻。

                                               

南美洲

法國圭亞那 法國的海外省département) 南喬治島Georgia佮南三明治Sandwich群島聯合王國管轄;阿根廷欲挃 馬維納群島Islas Malvinas/福克蘭群島Falkland Islands 聯合王國管轄;阿根廷欲挃

                                               

大洋洲

毋是予大洋州國家統治的政治單位: 夏威夷Hawaii 美國的洲 關島Guahan 美國的領土 美國薩摩亞Samoa 美國的領土 新喀里多尼亞New Caledonia 卡納克Kanaky); 法國) 北馬里亞納群島Northern Mariana Islands 美國的自治地commenwealth) 法國玻里尼西亞French Polynesia法國 瓦利斯佮福杜納Wallis and Futuna法國 皮特肯Pitcairn Is. 聯合王國的依賴地 復活節島Pascua拉帕努伊Rapa Nui;智利Chile的省)

                                               

大陸

六大陸:非洲、南極大陸、澳洲Australia大洋洲Oceania)、歐亞洲、北美洲、南美洲 五大陸:非洲、美洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、南極大陸、歐亞洲 七大陸:非洲、南極大陸、亞洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、歐洲Europa、北美洲、南美洲 六大陸:非洲、美洲、南極大陸、亞洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、歐洲Europa 四大陸:美洲、澳洲Australia大洋洲Oceania)、南極大陸、歐非亞