Back

ⓘ Tē-hêng - Tē-hêng-ha̍k, Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu, Hêng-chheⁿ, Hêng-chhun-tìn, Hêng-chúi-chhī, Hêng-tâi-chhī, Po͘-lí Phûn-tē Kûn, 沙漠 ..
                                               

Tē-hêng-ha̍k

Tē-hêng-ha̍k sī chi̍t mn̂g teh gián-kiù Tē-kiû piáu-bīn ê khí-lo̍h hêng-thài, hun-pò͘ kui-lu̍t, bu̍t-chit kiat-kò͘, hoat-tián le̍k-sú kap khai-hoat lī-iōng ê kho-ha̍k. Che sī chū-jiân tē-lí-ha̍k ê chi̍t ê hun-iá, mā sī tē-lí-ha̍k kap tē-chit-ha̍k tiong-kan kau-chhe ê ha̍k-kho.

                                               

Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu

Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê tē-hng hêng-chèng-khu chú-iàu hun-chò séng, tē-khu, koāⁿ, hiong 4 kip. Kî-tiong sio̍k séng-kip ê It-kip hêng-chèng-khu ū 34 ê, pau-hâm 4 ê ti̍t-hat-chhī, 23 ê séng, 5 ê chū-ti-khu kap 2 ê te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu.

                                               

Hêng-chheⁿ

He̍k-chheⁿ ê Tiong-kok-sek hō-miâ kap pún tê-bo̍k kâng im. Hêng-chheⁿ ia̍h hêng-chhiⁿ, it-poaⁿ kán-tan kóng chheⁿ ia̍h chhiⁿ, sī 1 chióng ēng hu̍t-chú iông-ha̍p lâi sán-seng lêng-liōng, chit-liōng chin tōa, tiān-chiuⁿ cho͘-sêng ê chhiⁿ-thé. Lī Tē-kiû siāng kīn ê chheⁿ tō sī Ji̍t-thaû. He̍k-chheⁿ ê kng lóng sī hoán-siā chheⁿ hoat--chhut-lâi ê kng. Chheⁿ pún-sin ē thaù-kòe o͘-thé hok-siā ê chok-iōng lâi hoat-kng. Choan-bûn iōng-gí hō in hêng-chhiⁿ, chiàu-jī ê ì-sù sī piáu-sī chit khoán chhiⁿ éng-kiú bē piàn-tōng, chóng--sī lán chit-má chai-iáⁿ ē ū sin ê chhiⁿ lâi sán-seng, chhiⁿ sio kàu bóe- ...

                                               

Hêng-chhun-tìn

Hêng-chhun chá-liân kiò Lông-kiau 瑯嶠, se-iûⁿ siá-hoat ū Lonkiauw, Lonckjau, Lonckijou téng-téng. "Hêng-chhun" chit-ê miâ sī 1875 nî Chheng-kok thóng-tī sî só͘ hō.

                                               

Hêng-chúi-chhī

Thô-siâⁿ-khu 桃城區 Bú-kiông-koān 武強縣 Kéng-koān 景縣 Chó-kiông-koān 棗強縣 Chhim-chiu-chhī 深州市 Kì-chiu-khu 冀州區 Hū-siâⁿ-koān 阜城縣 Jiâu-iông-koān 饒陽縣 Kò͘-siâⁿ-koān 故城縣 An-pêng-koān 安平縣 Bú-ip-koān 武邑縣

                                               

Hêng-tâi-chhī

Lâm-kiong-chhī 南宮市 Lâm-hô-koān 南和縣 Kóng-chong-koān 廣宗縣 Kū-lo̍k-koān 巨鹿縣 Sa-hô-chhī 沙河市 Lîm-se-koān 臨西縣 Chheng-hô-koān 清河縣 Loē-khiu-koān 內丘縣 Lîm-siâⁿ-koān 臨城縣 Pêng-hiong-koān 平鄉縣 Liông-giâu-koān 隆堯縣 Hêng-tâi-koān 邢臺縣 Lêng-chìn-koān 寧晉縣 Kiâu-tong-khu 橋東區 Jîm-koān 任縣 Sin-hô-koān 新河縣 Kiâu-se-khu 橋西區 Pek-hiong-koān 柏鄉縣 Ui-koān 威縣

Po͘-lí Phûn-tē Kûn
                                               

Po͘-lí Phûn-tē Kûn

Lîm-gia̍p Chhì-giām-só͘ Liân-hôa-tî Gián-kiù Tiong-sim koán-hat-tô͘ Soaⁿ-siâⁿ Po͘-lí: Po͘-lí Phûn-tē Kûn Po͘-lí kap Hî-tî Phûn-tē ê tîm-chek kap sin kò͘-chō gián-kiù

Chúi-chhiâng
                                               

Chúi-chhiâng

Chúi-chhiâng sī chí khe-chúi ia̍h hô-chúi lâu kàu chúi-chhn̂g hiông-hiông tn̄g-chām pìⁿ lo̍h-kiā ia̍h kiā-piah ê ūi ê sî, chiâⁿ-chò ti̍t-ti̍t chhiâng--lo̍h-khì ê chúi-lâu. Chúi-lâu tùi gâm-chio̍h ê chhim-si̍t chi̍t-ē kú, ē chō-chiâⁿ tē-sè ê cheng-chha, sán-seng chhut chúi-chhiâng. Kek-lia̍t ê tē-chit kò͘-chō ūn-tōng mā ē chō-sêng khe-lâu hiông-hiông lâi tn̄g-chām. Hoâ-gú ê ti̍t-chiap hoan-e̍k sī pho̍k-pò͘ 瀑布

Hái-phīⁿ
                                               

Hái-phīⁿ

Hái-phīⁿ, kán-chheng phīⁿ, he̍k-chiá hái-kak, sī chi̍t tè 3-bīn khoân hái ê lio̍k-tē. Biān-chek tōa ê hái-phīⁿ ē hō-chò poàn-tó. Tian-tò, hái-oan sī 3-bīn khoân tē ê hái.

Soaⁿ-niā
                                               

Soaⁿ-niā

Soaⁿ-niā, iā thang kóng pun-chúi, sī hun-kheh kīn-oá liû-he̍k ê tē-lí ê chū-jiân kài-soàⁿ. Soaⁿ-niā tû-liáu sī tē-lí-siōng ê kài-soàⁿ, iā tiāⁿ-tiāⁿ sī chèng-tī-siōng ê hun-kài-soàⁿ.

                                               

沙漠

沙漠 簡單講是一搭降水無濟的地形抑地區。 沙漠無精密的科學定義。 地質學來講,沙漠會當簡單定義做一冬來的降水額總扯較少250mm的所在。聯合國共焦地dryland分做足焦燥 hyper arid、焦燥arid、半焦燥semiarid、佮焦/亞濕 dry-subhumid. 沙漠包含佇"足焦燥"抑"焦燥"二類內面。 對植物學的觀點來講, 沙漠是草木不止仔稀罕的所在。