Back

ⓘ Ha̍k-su̍t - kî-khan, 1608 nî kho-ha̍k, 1525 nî kho-ha̍k, 1532 nî kho-ha̍k, 1579 nî kho-ha̍k, 1974 nî kho-ha̍k, APA iūⁿ-sek ..
                                               

Ha̍k-su̍t kî-khan

Ha̍k-su̍t kî-khan sī ū keng-kòe tông-hâng phêng-sím ê kî-khan. Khan-teng tī ha̍k-su̍t kî-khan téng-bīn ê bûn-chiuⁿ thong-siông lóng ū khan-liân tio̍h te̍k-tēng léng-he̍k ê ha̍k-būn. Ha̍k-su̍t kî-khan tû-liáu ē-tàng tián-sī gián-kiù léng-he̍k ê sêng-kó, mā ū kong-khai ê chok-iōng. Ha̍k-su̍t kî-khan lāi-bīn ê bûn-chiuⁿ lōe-iông chú-iàu sī í goân-chhòng gián-kiù, hôe-kò͘ bûn-chiuⁿ kap su-phêng téng-téng ê hêng-sek ûi-chú.

                                               

1608 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1608 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1525 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1525 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1532 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1532 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1579 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1579 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

                                               

1974 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1974 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

APA iūⁿ-sek
                                               

APA iūⁿ-sek

APA iūⁿ-sek sī chi̍t khoán siá-jī iūⁿ-sek kiam keh-sek, siat-kè hō͘ ha̍k-su̍t bûn-kiāⁿ lâi lī-ēng. Chit hō iūⁿ-sek sī kì tī Bí-kok Sim-lí-ha̍k Hia̍p-hōe chhut ê Bí-kok Sim-lí-ha̍k Hia̍p-hōe Chhut-pán Soat-bêng-su lāi-té, tī hêng-ûi ia̍h siā-hōe kho-ha̍k ê hun-iáu khah chia̍p lâi sú-iōng.