Back

ⓘ Chheh - Chheh, Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh, Bêng-sū-lio̍k, Chu-pún-lūn, Chûn-chāi kap Sî-kan, Don Quijote, Chheh-tiàm, Chheh-pâng, Frankenstein, Ia̍h, chóa ..
                                               

Chheh

Chheh mā kóng-chò chu, sī 1-tiuⁿ 1-tiuⁿ choá kap-chò kui-pún, chi̍t-pêng ê kîⁿ he̍k-sī tèng he̍k-sī liâm tiâu--leh, thang hō͘ lâng hian lâi tha̍k, siōng goā-kháu koh ka chu-phoê pó-hō͘ lâi chò-chiâⁿ--ê. Ta̍k-tiuⁿ choá ê ta̍k-bīn, lóng kiò-chò 1-ia̍h. Ū ê chheh-ia̍h m̄-sī ēng choá chò--ê, koh-khah-sī kó͘-chá iáu bô choá ê sî, mā ēng iûⁿ-phoê-choá ia̍h-sī pò͘ chò chheh, koh pí-lūn Tiong-kok kó͘-chá ê sî, tō-sī ēng tek-á chhiat-chò 1-phìⁿ 1-phìⁿ, kǹg-chò-hoé chò chheh. Chheh-ia̍h ê téng-koân ū bûn-jī, ū-sî-chūn koh ū tô͘, tī ìn-pán ê ki-su̍t hoat-tián chìn-chêng, chheh tio̍h ēng chhiú 1-jī 1- ...

                                               

Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh

Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh, mā ū kiò Hōng-soaⁿ Chhái-hóng-chheh, sī Chheng-kok thóng-tī Tâi-oân bóe-kî, ùi 1894 nî goân-sêng ê chi̍t hūn tē-hng chhái-hóng chu-liāu, pian-chiá sī Hōng-soaⁿ-koān lím-seng Lô͘ Tek-ka. Pún chheh pún-té sī pian lâi siu-chì beh ēng. 1892 nî koaⁿ-hú siat Hok-kiàn Tâi-oân Thong-chì Chóng-kio̍k, koh ùi kok-tē siat hun-kio̍k, chhái-hóng khang-khòe khai-sí, kàu 1894 nî goân-sêng, in-ūi keh nî Tâi-oân hông koah-niū hō͘ Ji̍t-pún, tio̍h bē-hù chhái-ēng. Ji̍t-pún niá Tâi-oân liáu-āu, Tâi-oân Chóng-tok-hú ê Lîm-sî Tâi-oân Kū-koàn Tiāu-cha-hōe chiong pún chheh têng-sin ...

                                               

Bêng-sū-lio̍k

Bêng-sū-lio̍k sī chi̍t khoán lâng-miâ-lio̍k, choan-bûn kì chi̍t kóa khah ū-miâ ê pí-lūn koaⁿ-liâu, kong-si iāu-oân, ha̍k-chiá, gē-su̍t-ka téng khoán jîn-bu̍t, in it-poaⁿ sī siu iáu koh tī-leh ê lâng ê chu-liāu. Pún khoán miâ-lio̍k tiāⁿ sī sú-iōng kài-siāu ê tùi-siōng thê-kiong ê chu-liāu lâi khan-hêng--ê, lāi-bīn kaⁿ-taⁿ piáu-hiān chiàⁿ-bīn ê tāi-chì, kap ha̍k-su̍t-sèng ê lâng-miâ sû-tián bô-kâng.

                                               

Chu-pún-lūn

Chu-pún-lūn sī chi̍t-pō͘ chèng-tī keng-chè-ha̍k tì-chok, chok-chiá sī Karl Marx, jî-chhiáⁿ Friedrich Engels chò pō͘-hūn ê phian-chip. Lōe-iông chú-iàu sī tùi chu-pún-chú-gī ê hun-sek chham phoe-phòaⁿ. Chu-pún-lūn lóng-chóng ū saⁿ chheh, 1867 nî chhut-pán tē-it kńg, 1885 nî chham 1894 nî chhut-pán tē-jī kap tē-saⁿ kńg.

                                               

Chûn-chāi kap Sî-kan

Chûn-chāi kap Sî-kan sī Tek-kok tiat-ha̍k-ka Martin Heidegger tī 1927 nî chhut-pán ê chok-phín, tùi 20 sè-kí tiat-ha̍k chin ū éng-hióng.

                                               

Don Quijote

Don Quijote de la Mancha sī Se-pan-gâ chok-ka Miguel de Cervantes Saavedra ê tn̂g-phiⁿ siáu-soat. Chheh miâ mā ū hō chò El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. "Don Quijote" oân-nā sī chit-pún siáu-soat lāi-té chú-jîn-ong ê miâ.

Chheh-tiàm
                                               

Chheh-tiàm

Chheh-tiàm sī siau-siū chheh ê lêng-siū-siong. Chheh-tiàm ê hêng-sek ē-sái sī sió-hêng ê to̍k-li̍p tiàm-thâu, ia̍h-sī tōa-hêng ê liân-só tiàm-thâu, mā ē-sái sī bāng-lō͘ téng ê chheh-tiàm, thong-kòe bāng-lō͘ kap iû-tē ho̍k-bū chìn-hêng kau-e̍k.

Chheh-pâng
                                               

Chheh-pâng

Chheh-pâng it-poaⁿ sī khiā-ke lāi-pō͘ ê chi̍t keng pâng-keng, choan-bûn chò-ûi tha̍k-chheh, chū-siu kap kang-chok ê só͘-chāi. Chheh-pâng ê ki-pún siat-si ū siá-jī-toh, í-á kap chheh-kè, ū chi̍t-kóa chheh-pâng mā ū tiān-náu. Ū-ê khiā-ke pēng bô chheh-pâng ê siat-kè, só͘-í ē kā khùn-pâng tòng-chò chheh-pâng lâi sú-iōng.

Chi̍t-ki La̍h-chek ê Hòa-ha̍k Le̍k-sú
                                               

Chi̍t-ki La̍h-chek ê Hòa-ha̍k Le̍k-sú

Chi̍t-ki La̍h-chek ê Hòa-ha̍k Le̍k-sú sī Michael Faraday tī Eng-kok Ông-ka Ián-kiù-só͘ ê 6 phiⁿ káng-khò ê tê-bo̍k. Káng-khò lōe-iông sī la̍h-chek hóe-iām, thòaⁿ-sò͘ lia̍p-chú, koh-ū iú-koan chúi-sò͘, sng-sò͘, chit-sò͘ kap jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ ê kak-sek téng-téng.

Frankenstein
                                               

Frankenstein

Frankenstein; or, The Modern Prometheus sī Eng-lân chok-ka Mary Shelley siá ê siáu-soat, leh kóng siàu-liân kho-ha̍k-ka Victor Frankenstein tī chi̍t kái hui-chèng-thóng kho-ha̍k si̍t-giām tang-tiong chhòng-chō chhut bái-khoán, ū tì-hūi ê oa̍h-mi̍h ê kò͘-sū. Shelley chū 18-hòe to̍h khai-sí siá chit-ê kò͘-sū, thâu chi̍t pán ê siáu-soat sī 1818 nî 1 goe̍h chhe 1 tī Lûn-tun bô-miâ chhut-pán--ê, hit chūn i 20-hòe. I-ê miâ thâu-chi̍t pái chhut-hiān sī ùi 1823 nî chhut ê tē-jī-pán.

                                               

Hêng-bū-só͘ Iōng Tâi-oân-gí Chi̍p

Hêng-bū-só͘ Iōng Tâi-oân-gí Chi̍p sī 1929 nî só͘ chhut-pán kà-ha̍k Tâi-oân-ōe ê tha̍k-pún, sī Tâi-pak Hêng-bū-só͘ úi-thok Sukuzô Imada só͘ siá. Lōe-iông chú-iàu sī hêng-bū-só͘ sū-bū só͘ sú-iōng ê Tâi-oân-ōe, hâm ēng-sû, bûn-kù téng-téng. Kî-tiong iōng Hàn-jī kì-siá Tâi-oân-ōe, pēng-chhiá khò kana piau-kì ho͘-im, koh iōng Ji̍t-pún-ōe ké-soeh.

Ia̍h (chóa)
                                               

Ia̍h (chóa)

Ia̍h, iā sī kóng pheh-chih, sī chheh, cha̍p-chì, pò-chóa iā kî-tha pun chò chē bīn lâi ìn-soat, siá-jī iā ōe-tô͘ ê cho͘-ha̍p kî-tiong chi̍t tiuⁿ iā chi̍t bīn, ēng chóa he̍k-chiá sī kî-tha châi-chit chè-chō.

                                               

Kam-sī kap Chhú-hoa̍t

Kam-sī kap Chhú-hoa̍t: Kaⁿ-ga̍k ê Tàn-seng, chú tê-bo̍k nā tùi Eng-gí pán hoan-e̍k sī Kàu-hùn kap Chhú-hoa̍t, sī Hoat-kok ha̍k-chiá Michel Foucault ùi 1975 nî chhut-pán ê chi̍t pún chheh. Pún chheh hun-sek Se-iûⁿ kīn-tāi kaⁿ-ga̍k hē-thóng ê piàn-hòa kap i ê lí-lūn-sèng ki-chè; lūn-soat pòe-āu khoân-le̍k kap lâng sin-thé ê koan-hē.

Ki-tok Iāu-lí
                                               

Ki-tok Iāu-lí

Ki-tok Iāu-lí sī Lô-má Thian-chú-kàu ê būn-ta̍t-chheh, goân-pán sī Fray Juan de Plasencia tī 1593 nî siá--ê, sī it-poaⁿ jīn-ûi Hui-li̍p-pin siāng chá ê ìn-soat chheh-pún. Chha-put-to sî-chūn koh ū Tagalog-gí kap Bân-lâm-gí pán-pún, che mā sī Bân-lâm-gí su-siá ê chá-kî kì-lio̍k chi it.

                                               

Kò͘-kí ê Ûi-thoân-chú

Kò͘-kí ê Ûi-thoân-chú sī Richard Dawkins tī 1976 nî lūn chìn-hòa ê chheh, sī kun-kù George C. Williams tī Sek-èng kap Chū-jiân Soán-tek ê lí-lūn chò ki-chhó͘. Dawkins ēng "kò͘-kí ê ûi-thoân-chú" lâi piáu-tat chìn-hòa ê ûi-thoân-chú tiong-sim-koan, kā 1960 nî-tāi W. D. Hamilton téng lâng hoat-tián ê khài-liām thong-sio̍k-hòa.

                                               

Lāi-kho Choān-iàu

Lāi-kho Choān-iàu, ia̍h sī kóng Se-soat Lāi-kho Choān-iàu, sī Ji̍t-pún Lân-hong-i Udagawa Gensin tùi Johannes de Gorter ê lāi-kho-su Gezuiverde geneeskonst hoan-e̍k kòe Ji̍t-gí ê chok-phín. 1793 nî khai-sí khan-hêng, kàu 1810 nî choân 18 koàn goân-kiat. Pún chheh sī chin chē hiān-tāi Se-iûⁿ i-ha̍k ēng-gí Hàn-jī-gú hoan-e̍k ê khí-goân.