Back

ⓘ Nî - Leng, Pêng-nî, Ìn-nî, 2004 nî, 1988 nî, 2015 nî, 日頭年 ..
                                               

Leng

Leng ia̍h ni ū kúi-nā-chióng ì-sù, chham-khó: Leng Khu-pia̍t-ia̍h Leng ia̍h ni sī bú ê chhī-leng tōng-bu̍t ê leng-choâⁿ hun-pì ê êng-ióng-mi̍h. Bú--ê ē-hiáu hun-pì leng sī chhī-leng tōng-bu̍t siāng tiōng-iàu ê te̍k-sek. Iáu bē-hiáu siau-hoà pa̍t chióng chia̍h-mi̍h ê iù-eⁿ lóng tio̍h khò chia̍h leng lâi khip-siu êng-ióng. Leng mā ē-tit chí leng-bô͘. Chhiū-á lâu--chhut-lâi ê chiap mā kiò chò leng.

                                               

Pêng-nî

M̄ sī lūn-nî ê nî-hūn hō chò pêng-nî. Tī Gregorius Le̍k-hoat lāi-té, 1 ê pêng-siông-nî ū 365 ji̍t, tio̍h sī siong-tong 52 lé-pài koh koè 1 ji̍t. Siat-sú pêng-siông-nî ê thâu 1 ji̍t sī pài-it, án-ne hit nî ê siōng boé ji̍t tio̍h sī pài-jī.

                                               

Ìn-nî

Ìn-nî, choân-chheng Ìn-tō͘-nî-se-a Kiōng-hô-kok, sī tī Tang-lâm-a poàn-tó kap Ò-chiu ê tiong-kan só͘-chai, mā tī Ìn-tō͘-iûⁿ kap Thài-pêng-iûⁿ tiong-kan ê kok-ka, sī sè-kài siōng toā ê kûn-tó. Tī Borneo-tó siōng, Ìn-nî kap Má-lâi-se-a ê piⁿ-kài sio-tú; New Guinea-tó ê sai-pêng iû Ìn-nî thóng-tī, tang-pêng sio̍k-î Papua New Guinea kok; Ìn-nî mā thóng-tī Timor-tó ê sai-pêng, tang-pêng sī Tang Timor kok. Koaⁿ-hong gí-giân: Ìn-nî-gí Má-lâi-gí Siú-to͘: Jakarta Chóng-thóng: Joko Widodo

                                               

2004 nî

Tē-54 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat. Canada Grand Prix. Lithuania chóng-thóng soán-kí. Formula One cheh-kùi. Romania chóng soán-kí. Má-lâi-se-a chóng soán-kí. Vanuatu chóng soán-kí. Cannes Tiān-iáⁿ Chiat. Ukrayina chóng-thóng soán-kí. 2004 nî Italia ê Au-chiu Gī-hōe soán-kí kí-hêng.

                                               

1988 nî

Formula One cheh-kùi. Eurovision Chhiùⁿ-koa Pí-sài. Hân-kok li̍p-hoat-koân soán-kí. Bí-kok chóng-thóng soán-kí. Paris–Dakar Rally sài-chhia. Cannes Tiān-iáⁿ Chiat.

                                               

2015 nî

11 goe̍h 9 ji̍t: Catalonia gī-hōe tâu-phiò koat-tēng khai-sí thoat-lî Se-pan-gâ ê hêng-tōng. 11 goe̍h 18 ji̍t: 2016 nî Tiong-hoa Bîn-kok hù-chóng-thóng soán-kí ê só͘-ū hāu-soán-jîn khak-tēng: bô tóng-che̍k ê Tân Kiàn-jîn phè Chhoà Eng-bûn, Ông Jû-hiân phè Chu Li̍p-lûn kap Bîn-kok Tóng ê Chhî Him-êng phè Sòng Chhó͘-jû. 11 goe̍h 12 ji̍t: ISIL ê khióng-pò͘ hun-chú Jihadi John tī al-Raqqah hō͘ Bí-kok bô-lâng hui-ki chà sí. 11 goe̍h 7 ji̍t: Tiong-hoa Bîn-kok Tâi-oân chóng-thóng Má Eng-kiú kap Tiong-kok kok-ka chú-se̍k Si̍p Kīn-pêng tī Sin-ka-pho hōe-biān, chú-tiuⁿ Chi̍t ê Tiong-kok. 11 goe̍h 16 ...

                                               

日頭年

一个 日頭年 就是咱對地球看日頭踅黃道一輾所開的時間,正確的時間著看對佗一點開始算,咱普通攏是對春分起算,按呢的一个日頭年就是 春分年 ;若用所有的點起算才閣扯勻,按呢的一个日頭年就是 平均日頭年 。