Back

ⓘ Sè-kí - Sè-kí, Tiong-sè-kí, 19 sè-kí, Chá-kî Tiong-sè-kí, 15 sè-kí ..
                                               

Sè-kí

2 sè-kí sī 101 nî káu 200 nî ê 100 tang. 21 sè-kí sī 2001 nî káu 2100 nî ê 100 tang. 19 sè-kí sī 1801 nî káu 1900 nî ê 100 tang. 1 sè-kí sī 1 nî káu 100 nî ê 100 tang. . 20 sè-kí sī 1901 nî káu 2000 nî ê 100 tang.

                                               

Tiong-sè-kí

Tiong-sè-kí, mā kóng Tiong-sè, Tiong-sè sî-tāi, ia̍h Tiong-kó͘ sî-tâi, sī Au-chiu tùi 5 sè-kí kè-sio̍k kah 15 sè-kí ê chit tōaⁿ sî-kan. Ē-sài tùi Sai Lô-má Tè-kok ê bia̍t-kok sǹg khí, sòa ji̍p-khì Bûn-gē-ho̍k-heng kap Hoat-kiàn sî-tāi.

                                               

19 sè-kí

Tiān-pò thàu-kòe hái-té tiān-lám thoân siau-sit. Sió-peng-hô-kî Eng-gí: Little Ice Age kiat-sok. Charles Darwin tī 1859 nî chhut-pán Bu̍t-chéng Khí-gôan On the Origin of Species.

                                               

Chá-kî Tiong-sè-kí

Chá-kî Tiong-sè-kí sī Au-chiu le̍k-sú tang-tiong Tiong-sè-kí ê thâu tōaⁿ, sî-kan sī Āu 6 sè-kí chì 10 sè-kí chi kan. Chá-kî Tiong-sè-kí tòe tī Sai Lô-má Tè-kok ê soe-jio̍k, sòa tī Chá-kî liáu-āu--ê, sī Koân-kî Tiong-sè-kí. Chá-kî Tiong-sè-kí kap Āu-kî Kó͘-tāi sī tōa-hūn sio tha̍h--ê.

                                               

15 sè-kí

15 sè-kí sī tùi 1401 nî kàu 1500 nî chia̍h ê 100 tang. Tī Au-chiu, 15 sè-kí sī tī Āu-kî Tiong-sè kiam Chá-kî Bûn-gē-ho̍k-heng kap Chá-kî hiān-tāi chi kan. Tī A-chiu, Bêng-tiâu mā tng phài Tēⁿ Hô hiòng hái-gōa hoat-tián. Tī Hui-chiu, I-su-lân-kàu tng heng. Tī Bí-chiu, Inca Tè-kok kap Aztec bûn-bêng lâi kàu in ê choa̍t-téng sî-kî.