Back

ⓘ Bī-lâi - Ji̍t-chì, Bī-lâi-phài, Sin Bī-lâi Tì-khò͘, Peter Schwartz, bī-lâi-ha̍k-ka, Bī-kak hē-thóng, Chū-iû chhàng-bī ..
                                               

Bī-lâi Ji̍t-chì

Bī-lâi Ji̍t-chì sī iû Esuno Sakae tì-chok ê chi̍t phō bàng-gà. 2006 nî 1 go̍eh 26 ji̍t chhiú chhù î Kadokawa Chheh-tiàm hoat hêng ê Go̍eh-khan Chió-nî Ace liân-chài, î 2010 nî 12 go̍eh 25 ji̍t liân chài kiat-sok, ha̍p-kiōng 59 chi̍p.

Bī-lâi-phài
                                               

Bī-lâi-phài

Bī-lâi-phài, he̍k-chiá kóng Bī-lâi-chú-gī, sī 20 sè-kí chá-kî tùi Italia hoat-goân ê chi̍t hāng gē-su̍t kiam siā-hōe ūn-tōng. In chù-tiōng sok-le̍k, ki-su̍t, chhin-chhun, po̍k-le̍k, kap pí-lūn chū-tōng-chhia, hui-hêng-ki, kang-gia̍p siân-chhī téng mi̍h. Bī-lâi-phài tùi kòe-ōe, tiau-khek, hûi-gē, tô͘-ōe siat-kè, kang-gia̍p siat-kè, sek-lāi siat-kè, tō͘-chhī siat-kè, hì-kio̍k, iáⁿ-hì, sî-sek, phang-chit bûn-ha̍k, im-ga̍k, kiàn-tio̍k, kap liāu-lí tēng hun-iá lóng ū éng-hióng.

                                               

Sin Bī-lâi Tì-khò͘

Sin Bī-lâi Tì-khò͘ sī Tâi-oân ê tì-khò͘, ka-ji̍p ê Bîn-chìn-tóng bîn-ì tāi-piáu chú-iàu í Sin-pak soán-khu ûi-chú, pau-koat So͘ Cheng-chhiong ê cha-bó͘-kiáⁿ So͘ Kháu-hūi, Ngô͘ Péng-jōe, Tiuⁿ Hông-lio̍k, Lū Sun-lêng kap Tân Lōa Sò͘-bí téng. Sin Bī-lâi Tì-khò͘ chiū sī bîn-kan jīn-ti ê So͘-hē, kīn-lâi hām Sin-tiâu-liû-hē iáu-koh ū Le̍k-sek Iú-gî Liân-sòaⁿ koan-hē te̍k-pia̍t bi̍t-chhiat, ha̍p-chheng kiò "Sin-so͘-liân".

Peter Schwartz (bī-lâi-ha̍k-ka)
                                               

Peter Schwartz (bī-lâi-ha̍k-ka)

Peter Schwartz sī bī-lâi-ha̍k-ka, Choân-kiû Siong-gia̍p Bāng (Global Business Network# ê kiōng-tông chhòng-pān-jîn kiam chú-se̍k. 1991 nî chhut-pán ê chheh Khoàⁿ Khah Hn̄g ê Gē-su̍t #The Art of the Long View# sī tē 1 pún chêng-kéng kui-oē #scenario planning# ê chheh, chin chē ha̍k-hāu the̍h lâi chò kàu-châi#

Bī-kak hē-thóng
                                               

Bī-kak hē-thóng

Bī-kak hē-thóng sī 1 khoán ti-kak hē-thóng, chú-iàu sī leh chia̍h mi̍h-kiāⁿ ê sî, lī-iōng chùi-chi̍h téng-koân ê bī-kak-sió-thé lâi sán-seng chia̍h-mi̍h ê bī-kak, khoàⁿ chu-bī sī kiâm, chiáⁿ, sng, ia̍h khó͘.

Chū-iû chhàng-bī
                                               

Chū-iû chhàng-bī

Chū-iû chhàng-bī sī bô chah jīm-hô chúi-té khong-khì kiong-èng siat-pī, oân-choân oá-khò ho͘-khip kap kìm-khùi lâi chìn-hêng ê chhàng-bī oa̍h-tāng.