Back

ⓘ Lâng - Lâng, Ke-lâng-ke, Ke-lâng-kūn, Slav lâng, A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok, Viking-lâng, Choh-sit-lâng, Tìm-thâu ..
                                               

Lâng

Ùi seng-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, lâng sī 1 khoán tōng-bu̍t, ha̍k-miâ Homo sapiens sapiens, sio̍k tī Hominidae chit kho. Chóng--sī chêng-kah-taⁿ ē-sái kóng tōa-pō͘-hūn ê jîn-lūi thoân-thóng su-sióng lóng kā lâng tòng chò 1 khoán te̍k-sû ê bu̍t-chéng he̍k-chiá thoat-lî chū-jiân ê chūn-châi.

                                               

Ke-lâng-ke (Ke-lâng-kūn)

Ke-lâng-ke sī tī 1920 nî kàu 1924 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Ke-lâng-kūn. I só͘ koán-hat ê hoān-ûi sī kin-á-ji̍t ê Ke-lâng-chhī Tiong-san, Tiong-chèng, Jîn-ài, Sìn-gī kap An-lo̍k 5 ê khu.

                                               

Slav lâng

Slav Lâng sī Au-chiu jîn-sò͘ siōng-chē ê cho̍k-kûn, jîn-sò͘ tāi-iok ū 3.4 ek lâng. In chú-iàu hun-pò͘ tī Tang Au kap Tiong Au tē-khu, kóng ê giân-gú sio̍k-î Slav giân-gú. Slav Lâng koh ē-sái hun-chò Lâm Slav Lâng, Sai Slav Lâng kap Tang Slav Lâng.

                                               

Ke-lâng-kūn

Ke-lâng-kūn sī Tâi-oân tī Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chi̍t ê hêng-chèng-khu, tī 1920 nî siat-li̍p, lē-sio̍k-tī Tâi-pak-chiu. Ke-lâng-kūn ê kūn-ia̍h-só͘ siat tī-leh Ke-lâng-ke, koán-hat Ke-lâng-ke, Sūi-hong-ke, Bān-lí-chng, Kim-soaⁿ-chng, Chhit-tó͘-chng, Kòng-liâu-chng, Siang-khe-chng kap Pêng-khe-chng; nā-sī tùi-chiàu chit-má ê hêng-chèng-khu chiū sī Sin-pak-chhī ê Sūi-hong-khu, Bān-lí-khu, Kim-san-khu, Kòng-liâu-khu, Siang-khe-khu, Pêng-khe-khu kap kui-ê Ke-lâng-chhī. Kî-tiong, Ke-lâng-ke tī 1924 nî seng-keh chò Ke-lâng-chhī, ah goân-té tī Chhit-chheⁿ-kūn ê Pêng-khe-chng tī 1932 nî liáu-ā ...

                                               

A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok

A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok, Sai-lâm-a ê kok-ka, hái-hoāⁿ oá Pho-su-oan kap Oman-oan, chhut-sán chio̍h-iû. A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok sī 7-ê Thâu-lâng chhōa-thâu ê só -chāi cho -ha̍p khí-lâi-ê.

                                               

Viking-lâng

Viking-lâng sī 8 sè-kí boé-kî kàu 11 sè-kí chi-kan teh kiâⁿ-chûn thàm-hiám, kau-chiàn, chò seng-lí ê hit-koá Pak-au lâng. In bat chhiúⁿ-kiap Britain Kûn-tó, Hoat-kok, Au-chiu kî-thaⁿ só͘-chāi.

Choh-sit-lâng
                                               

Choh-sit-lâng

Choh-sit-lâng sī í lông-gia̍p chò chit-gia̍p ê lâng, pau-hâm chiông-sū choh-sit, thiok-bo̍k, lîm-gia̍p téng-téng chū-jiân keng-chè sán-gia̍p ê lâng.

                                               

Tìm-thâu

Tìm-thâu sī 1 khoán tōng-chok, tī tōa pō͘-hūn ê bûn-hòa tìm-thâu sī piáu-tat chiàⁿ-bīn ì-gī, mā ū-ê bûn-hòa tìm-thâu sī piáu-sī hoán-bīn ì-sù. Kap tìm-thâu tùi-li̍p ê tōng-chok sī hàiⁿ-thâu.